Dorpsstraat 55a te Koudekerk aan den Rijn, gemeente Alphen aan den Rijn. Een archeologische begeleiding

Op 22 november en 14 december 2016 heeft vanuit Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie archeologische begeleiding plaatsgevonden van de sloop- en saneringswerkzaamheden op het perceel van Dorpsstraat 55a te Koudekerk aan den Rijn, gemeente Alphen aan den Rijn. Op dit perceel zal nieuwbouw plaatsvinden, waarvoor het bestaande pand diende te worden gesloopt en een milieusanering diende plaats te vinden op het achtererf. Bij de begeleiding van de saneringslocatie zijn geen sporen of vondsten aangetroffen die duiden op bewoning ouder dan het midden van de 19e eeuw. Dit valt te verklaren uit het feit dat de sanering (tot maximaal een diepte van 50 cm –mv) in zijn geheel heeft plaatsgevonden in de geroerde bovengrond. Oudere bodemniveaus zijn niet aangesneden. De enige vondsten betroffen enig aardewerk en flessenglas uit de 19e eeuw, hetgeen overeenkomt met de ouderdom van het bestaande pand. Verder is aan de achterzijde het restant van de oorspronkelijke tuinmuur opgegraven en ingemeten. Het achterste deel (de achterste 5 m) van het erf is tot een diepte van ca. 1,40 m – mv aangevuld met geel zand. Hieronder liepen de twee geplaatste controleboringen vast op een verharding of fundering. De archeologische begeleiding van de sloop van het pand zelf is op 14 december 2016 uitgevoerd. Daarbij zijn de volgende observaties gedaan: - Al het waargenomen muurwerk is opgebouwd uit rode baksteen met een formaat van 18,0/18,5 x 9,0 x 3,5 cm. Tussen de stenen is nauwelijks metselspecie (schelpkalk) gebruik (10-lagen maat komt uit op 44 cm); - Voor zover viel waar te nemen was het opgaande schone muurwerk steeds eensteens dik. - Buitenmuren zijn ca. 1 m diep gefundeerd op versnijdingen die in het vlak in totaal 30 cm aan weerskanten uitlopen. Van onder naar boven waren de vertandingen resp. 4x viersteens hoog, 1x driesteens en 1x tweesteens hoog; - Opmerkelijk is dat de achtergevel veel dieper was gefundeerd (tot 1,6 m); - Aan de straatzijde hebben ongeveer in het midden twee parallelle muren gelopen (gang). In een van deze muren aan de zijde van de kerk bevond zich en spaarboog. - In de hoek van de achtergevel nabij de aanbouw bevond zich een kelder, aan de binnenkant voorzien van witte kalkzandsteen baksteen hetgeen wijst op een jonge ouderdom. Ook bij de sloopbegeleiding zijn geen sporen of vondsten aangetroffen die duiden op een oudere vindplaats of bewoning ouder dan de 19e eeuw. De ondiepe fundering van het pand was aangebracht in de geroerde bovengrond. Eventuele dieper gelegen bodemniveaus zijn niet zijn aangesneden. Het gehanteerde steenformaat in de funderingen komt met de ouderdom van het gesloopte pand uit het midden van de 19e eeuw. Aanwijzingen voor een oudere voorganger zijn niet gevonden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zvx-87dc
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-uk7r-q0
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-uk7r-q0
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-zaw-xyxr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:70809
Provenance
Creator Hessing, W.A.M. (Vestigia BV); Weerheijm, W.J. (Vestigia BV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Vestigia
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.591 LON, 52.132 LAT); Dorpsstraat 55a Koudekerk aan den Rijn; Koudekerk aan den Rijn; Alphen aan den Rijn; Zuid-Holland