Archeologisch onderzoek deellocaties Vinkbrug te Leiden Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven

In beide proefsleuven werd een sterk geroerde en opgebrachte grond aangetroffen. Dit was op basis van het bureauonderzoek de verwachting omdat binnen het plangebied diverse grondroeringen hebben plaatsgevonden als gevolg van de aanleg / aanwezigheid van een scheidingssloot, de inrichting van een uitspanning of speeltuin, de demping van de scheidingssloot en nadien als herinrichting voor het opslagterrein. Het is op basis van dit beperkte veldonderzoek niet duidelijk geworden wat de aard en herkomst van deze geroerde en opgebrachte grondlagen is. Wel is duidelijk geworden dat binnen de twee onderzoekslocaties geen archeologische resten, objecten die gerelateerd kunnen worden aan de uitspanning of speeltuin De Groote Vink of anderszins (behoudswaardige) archeologische waarden aanwezig zijn. Binnen beide mogelijke in- of uittredepunten die onderzocht zijn middels dit proefsleuvenonderzoek, zijn geen archeologische waarden aanwezig die verstoord zullen worden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xfu-d4y6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qasd-nq
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qasd-nq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:73727
Provenance
Creator Bex, J. (Sweco)
Publisher Sweco
Contributor Sweco
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.462 LON, 52.151 LAT); Zuid-Holland; Leiden; Vinkbrug; De Groote Vink