Transect-rapport 1752: Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende-karterende fase. Leidschendam, Oostvlietweg 63, gemeente Leidschendam-Voorburg (ZH).

DOI

In juni 2018 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Oostvlietweg 63 in Leidschendam (gemeente Leidschendam-Voorburg). Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van een vergunningsaanvraag ten behoeve van de uitbreiding van het roeicentrum, dat thans op dit adres gevestigd is. In het (nu) vigerende bestemmingsplan is het aspect archeologische verwachtingswaarden niet opgenomen. Mede daarom zal in elk geval voorafgaand aan bodemverstorende activiteiten, dan wel voorafgaand aan het nemen van juridisch-planologische besluiten, de archeologische verwachtingswaarde van de betrokken gronden vastgesteld moeten worden. Hiervoor dient een archeologisch vooronderzoek te worden uitgevoerd. Dit rapport beschrijft de resultaten van het benodigde onderzoek in het plangebied en voorziet in die plicht.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zw6-jqd5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:161149
Provenance
Creator Nales, T.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Nales, T.;T. Nales (Transect BV)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Nales, T.;Transect BV;T. Nales (Transect BV)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2020-03-25,2018-06-12,2020-03-25}