Gasteren, Bosakkers (Gemeente Aa en Hunze) Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek ArGeoBoor rapport 1399

DOI

Op basis van het bureauonderzoek kunnen resten verwacht van landbouwers uit de periode neolithicum tot en met de late middeleeuwen. De trefkans op archeologische resten is hoog, waarbij het kan gaan om boerenerven, maar ook om resten van begravingen. Het verkennend booronderzoek heeft aangetoond dat onder het esdek een ‘oude’ akkerlaag aanwezig is met daaronder een restant van een podzolbodem. Bij graafwerkzaamheden dieper dan 25 cm-mv, maar over het algemeen dieper dan 40 cm-mv kunnen archeologische grondsporen geroerd worden. Bij de bouw van woningen en het noodzakelijke grondwerk zal de bodem waarschijnlijk dieper geroerd worden dan 25 respectievelijk 40 cm-mv en worden archeologische waarden bedreigd. Om na te gaan of zich in het plangebied nog archeologische waarden bevinden wordt aangeraden om een archeologische vervolgonderzoek uit te voeren door middel een proefsleuven onderzoek.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zrt-tnbj
Related Identifier 10.17026/dans-zev-nqj6
Related Identifier 10.17026/dans-zux-bbf7
Related Identifier 10.17026/dans-x4q-3d56
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:67305
Provenance
Creator Nijdam, L.C.
Publisher ArGeoBoor
Contributor ArGeoBoor
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact ArGeoBoor
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2016-01-20T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2016-11-19T11:59:59Z