Transect-rapport 1185: Archeologisch Bureauonderzoek. Coevorden, Leidingtracé, Gemeente Coevorden (DR)

DOI

In februari 2017 is een archeologisch bureauonderzoek (BO) uitgevoerd in een plangebied aan de Rijksweg in Coevorden (gemeente Coevorden). De aanleiding van het onderzoek is de aanleg van een gasleiding in het plangebied. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, dient hiervoor een bestemmingsplanwijziging plaats te vinden, alvorens een omgevingsvergunning voor de werkzaamheden kan worden aangevraagd. Vanuit het bestemmingsplan Buitengebied (2014) is in het kader van de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging een archeologisch onderzoek ter onderbouwing van de voorgenomen ontwikkeling noodzakelijk. Deze rapportage geeft invulling aan die onderzoeksplicht. Uit het archeologische vooronderzoek blijkt dat vooral de dekzandruggen in het centrale gedeelte van het plangebied een hoge archeologische verwachting op resten en/of sporen uit alle periodes hebben. Deze verwachting is gebaseerd op de landschappelijke ligging van een dekzandrug naast een beekdal, archeologische vondsten in de omgeving en de aanwezigheid van historische bebouwing in het centrale gedeelte van het plangebied. Het grootste gedeelte van het plangebied bestaat uit een dekzandvlakte en beekoverstromingsvlakte. Deze zanden zijn waarschijnlijk vanaf het Neolithicum bedekte geraakt met veen, waardoor hiervoor alleen een middelhoge verwachting geldt voor de steentijden. In de restgeul zouden vondsten aanwezig kunnen zijn, de kans dat deze worden aangetroffen is echter klein. Met name in het uiterste noorden en oosten van het plangebied is de bodem waarschijnlijk verstoord door de aanleg van wegen en bebouwing.

Het archeologisch niveau, dus de top van het dekzand en eventueel het beekdal, wordt alleen verstoord ter plaatse van de in- en uittredepunten van de gestuurde boringen en de open ontgravingen tussen die punten. Het gaat hierbij dus om circa 120 m aan de noordkant van het tracé, circa 180 m in de knik van het tracé en circa 70 m aan de oostkant van het tracé. Binnen het overige deel van het tracé (circa 2 km) worden geen archeologische waarden bedreigd. Van de drie delen waar het archeologisch niveau wel wordt verstoor, heeft alleen het deel in de knik van het tracé een hoge archeologische verwachting. De tracédelen aan de noord- en de oostkant hebben een lage archeologische verwachting.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z78-wtyt
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:127085
Provenance
Creator Verboom-Jansen, M
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-02-17T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-05-14T11:59:59Z