Sportlaan, De Lier Gemeente Westland: Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase

DOI

In opdracht van Koenders & Partners heeft IDDS Archeologie in mei 2020 een inventariserend veldonderzoek (IVO), karterende fase, uitgevoerd aan de Sportlaan in De Lier, gemeente Westland. De noodzaak tot het archeologisch karterend booronderzoek komt voort uit het vooronderzoek in de vorm van een bureau- en verkennend booronderzoek. Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en zo nodig aanvullen van de gespecificeerde verwachting. Tevens wordt het terrein systematisch onderzocht op de aanwezigheid van archeologische resten. Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat het plangebied sterk verstoord tot een diepte variërend van 1,4 tot 1,6 m –mv/ -2,5 tot -2,8 m NAP. Onder die diepe verstoring bevinden zich tot de maximale boordiepte van 3,0 m –mv alleen afzettingen met een lage archeologische verwachting. Daarnaast zijn er in de karterende boringen geen archeologische indicatoren aangetroffen. Op basis van de resultaten van het onderzoek adviseert IDDS Archeologie om het plangebied, voor wat betreft het aspect archeologie, vrij te geven voor de voorgenomen civieltechnische werkzaamheden. Op basis van de resultaten van het huidige onderzoek en het eerdere verkennend booronderzoek in het perceel met de kadastrale aanduiding De Lier A3810 dat dat gehele perceel (blauwe contour in Figuur 5) bestaat uit afzettingen die ofwel verstoord zijn ofwel een lage archeologische verwachting hebben. Hierdoor adviseert IDDS Archeologie op basis van voortschrijdend inzicht om, het gehele perceel met de kadastrale aanduiding De Lier A3810 (blauwe contour in Figuur 5), voor wat betreft het aspect archeologie, vrij te geven voor bodemverstorende werkzaamheden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xp2-5nfq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:178521
Provenance
Creator Biggelaar, D.F.A.M. van den
Publisher IDDS Archeologie
Contributor Biggelaar, D.F.A.M. van den;dr. D.F.A.M. van den Biggelaar (IDDS Archeologie)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact IDDS Archeologie;Biggelaar, D.F.A.M. van den;dr. D.F.A.M. van den Biggelaar (IDDS Archeologie)
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf;.pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2020-07-10,2020-07-10,2020-07-10}