WoON2018: release 1.0 - Woononderzoek Nederland 2018

DOI

Onderzoek naar woonkwaliteit en woonbehoefte ter ondersteuning van het regeringsbeleid op het gebied van wonen.

In het WoON komt informatie over huishoudenssituatie, huidige en gewenste woonsituatie, woonlasten en inkomens samen. Hiervoor werden ruim 67.000 huishoudens geënquêteerd, waarna deze gegevens zijn verrijkt met gegevens van o.a. de Basisregistratie Personen en de Belastingdienst.

BZK ontwikkelde het WoON2018 in samenwerking met CBS. Uitlevering van het WoON-databestand vindt plaats volgens de richtlijnen van het CBS. Daarom zijn de viercijferige postcode en de gemeentecode niet opgenomen in dit bestand. Bovendien bevat het WoON te weinig respondenten om betrouwbare analyses te doen op dit lage regionale niveau.

De viercijferige postcode en de gemeentecode hebben alleen waarde voor het definiëren van samengestelde gebieden of voor het koppelen van extra kenmerken aan het WoON-bestand. Indien hieraan behoefte is kan contact worden opgenomen met BZK (postbus.wooninfo@minbzk.nl), om te overleggen of zij deze clustering of koppeling kunnen uitvoeren.

Daarnaast zijn de postcode en gemeentecode wel toegankelijk on site of via remote access faciliteiten bij het CBS.

Release 1.0 is de eerste versie van het WoON2018-databestand. Op basis van deze versie is de publicatie 'Ruimte voor wonen' opgesteld. Hierin worden de belangrijkste resultaten uit deze editie van het Woononderzoek weergegeven. Wanneer daar aanleiding toe is zal een gecorrigeerde of aangevulde versie worden aangeboden.

Een belangrijke wijziging in WoON2018 is de revisie van de inkomens en woonlasten. Meer informatie hierover is te vinden in de onderzoeksdocumentatie. De revisie heeft consequenties voor de tijdreeks die met opeenvolgende WoON’s te maken is. Daarom is de revisie van de inkomens met terugwerkende kracht ook uitgevoerd voor WoON2012 en WoON2015 om een vergelijkbare reeks mogelijk te maken en worden er aanvullende datasets meegeleverd met gereviseerde inkomens- en woonlastenvariabelen die aan het WoON2012 (versie 1.1) en WoON2015 (versie 1.0) kunnen worden gekoppeld.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z6v-chq9
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:121805
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format Data: sav (SPSS);Documentatie: pdf
Coverage
Discipline Geography
Temporal Coverage Begin 2019-04-02T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-04-04T11:59:59Z