Arbeidsaanbodpanel 1985 t/m 2012

DOI

Het Arbeidsaanbodpanel is opgezet om diverse aspecten van de arbeidssituatie van werkenden en niet-werkenden in Nederland in kaart te brengen. De doelpopulatie is de Nederlandse bevolking van 16 t/m 66 jaar. Sinds 2004 zijn scholieren ook in de steekproef opgenomen. Belangrijke thema’s daarbij zijn arbeidsmobiliteit, scholing, zoekgedrag naar een (andere) baan, arbeidsduur, meningen over arbeid en huidige baan. De steekproef is opgezet als een huishoudenssteekproef: personen worden op huishoudniveau benaderd. Op deze manier kunnen personen geanalyseerd worden in de context van hun huishouden. Het is een panelonderzoek, waarbij respondenten zo lang mogelijk worden gevolgd. Het panel bestaat sinds 1985. Vanaf de tweede meting in 1986 worden iedere twee jaar opnieuw personen geënquêteerd. Het aantal waarnemingen ligt rond de 4800. Er zijn inmiddels 15 metingen voor onderzoekers beschikbaar. Het panel is opgezet door de OSA (Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek). Sinds augustus 2010 wordt het beheerd door het SCP.

Het Arbeidsaanbodpanel bevat een standaard datapakket en een aanvullend pakket met COROP-code. Het standaard datapakket 'Arbeidsaanbodpanel 1985 t/m 2012' is via 'open access for registered users' vrij beschikbaar; het aanvullende pakket heeft 'restricted access'.

Toestemming tot gebruik van de aanvullende databestanden met de COROP-code wordt verleend als aan de voorwaarden zoals vermeld in de 'Geheimhoudingsverklaring' is voldaan. Deze verklaring is te vinden onder tabblad 'Data files'.

De aanvullende data worden pas verstrekt als: (1) de 'Geheimhoudingsverklaring' volledig is ingevuld, ondertekend en verzonden naar het in het formulier vermelde e-mail of postadres; (2) via het tabblad 'Data files' een 'Permission Request' is ingediend. U ontvangt dan binnen enkele werkdagen nader bericht over toegang tot de data.

Het SCP is mei 2014 via LinkedIn een discussiegroep gestart waar gebruikers van de arbeidsmarktpanels ervaringen kunnen uitwisselen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x8q-46p7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:60607
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Intomart;CentERdata;Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA)
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Intomart;CentERdata;Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format STATA datafiles;PDF;XLSX;SPSS systemfiles
Coverage
Discipline Economics
Temporal Coverage {2015-02-03,2015-02-12,2015-02-12}