Plangebied Houtigehaechsterwei 9 te Rottevalle

In het plangebied zijn zes verkennende en drie karterende boringen uitgevoerd. Uit het booronderzoek is gebleken dat in een deel van het plangebied dekzand met bodemvorming en podzolvorming aanwezig is. In boring 2 is in de top van het dekzand een vuurstenen afslag aangetroffen en in boring 5 zijn spikkels houtskool waargenomen. Op basis hiervan is geconcludeerd dat zich in het plangebied een vuursteenvindplaats bevindt met een globale omvang van ca. 100 m2. Aangezien in de boringen 1, 4 en 6 geen sprake (meer) is van een podzolbodem in het dekzand, zal de vindplaats hier niet meer aanwezig zijn en concentreert de vindplaats zich in het zuidelijk deel van het plangebied, rondom de boringen 2, 3 en 5.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-24u-9t2w
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mv-gzgg
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mv-gzgg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:184316
Provenance
Creator Jans, J.E.A. (RAAP BV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Beek, J.L. van; RAAP BV
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/msword; .GeoJson
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.114 LON, 53.146 LAT); Netherlands