Plangebied Waterberging Kennedysingel te Winssen, gemeente Beuningen Archeologisch vooronderzoek: proefsleuvenonderzoek RAAP-RAPPORT 4115

In opdracht van de gemeente Beuningen heeft RAAP van 12 tot en met 15 maart 2019 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het kader van het project ‘Waterberging Kennedylaan te Winssen’ in de gemeente Beuningen.

Verspreid over de proefsleuven zijn verschillende archeologische resten aangetroffen van drie vindplaatsen. Het gaat hierbij in eerste instantie om nederzettingsresten uit de vroege middeleeuwen C tot late middeleeuwen A, die zijn aangetroffen in het noordoostelijke deel van het plangebied. In het centrale deel van het plangebied zijn greppels uit de Romeinse tijd tot en met vroege middeleeuwen B/C aangetroffen. In het westen van het plangebied is een derde vindplaats aangetroffen in de vorm van enkele paalkuilen die gedateerd worden in de late bronstijd tot vroege ijzertijd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zbf-23e7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-73-2r7l
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-73-2r7l
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:161539
Provenance
Creator Hendriksen, M.T.C. (RAAP)
Publisher RAAP
Contributor RAAP
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/rtf; application/pdf; application/msword; image/jpeg; .mdb; .shp; .GeoJson; .xlsx; application/x-cmdi+xml
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.703 LON, 51.880 LAT); Netherlands; Waterberging Kennedysingel Te Winssen, gemeente Beuningen