Gemeente Oss, Plangebied Bergse Veld te Berghem Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

DOI

BAAC heeft voorafgaand aan de bouw van een appartementencomplex en de aanleg van onder meer een evenemententerrein een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied Bergse Veld te Berghem, gemeente Oss.

Uit het bureauonderzoek blijkt dat binnen het plangebied geen bekende archeologische waarden aanwezig zijn. Wel zijn direct ten westen van het plangebied bij een archeologische opgraving erven uit de middeleeuwen en nieuwe tijd aangetroffen. Direct ten noordoosten van het plangebied zijn enkele sporen uit de prehistorie-middeleeuwen en late middeleeuwen-nieuwe tijd aangetroffen.

Op basis van het bureauonderzoek wordt een enkeerdgrond verwacht die zich heeft ontwikkelend in een dekzandlandschap met daaronder pleistocene Maasafzettingen. De bovengrond is vermoedelijk verstoord door de bouw en sloop van een sportzaal, het oude dorpshuis en de aanleg van een parkeerplaats. Tot welke diepte de bodem is verstoord is onbekend. Voor het plangebied geldt een middelhoge verwachting op het voorkomen van resten uit het laat-neolithicum-nieuwe tijd. Resten uit de steentijd kunnen worden aangetroffen bij een intacte bodem.

Uit het veldonderzoek blijkt dat ter plaatse van de parkeerplaats en grasplantsoenen een deels intacte enkeerdgrond voorkomt. Hier is sprake van een Aa/C profiel. De C-horizont bestaat uit al dan niet verspoeld dekzand en pleistocene Maasafzettingen. In één boring is mogelijk een grondspoor tussen de Aa-horizont en pleistocene bodem aangetroffen. Gezien de bekende archeologische sporen die direct ten westen en noordoosten van het plangebied zijn opgetekend is de kans heel groot dat deze ook in het plangebied aanwezig zullen zijn. Eventuele archeologische resten zullen afkomstig zijn van landbouwnederzettingen. Vuursteenvindplaatsen worden gezien het voorkomen van het A/C profiel niet verwacht. De diepte van een eventueel archeologisch niveau ligt tussen 0,7 en 1 m –mv. Alleen ter plaatse van het voormalige dorpshuis zijn verstoringen aangetroffen, waarbij de kans op het aantreffen van sporen minder groot is. Deels is slechts het plaggendek verwijderd en deels is de grond dieper verstoord. Indien echter nederzettingsresten aanwezig zijn, kunnen hier nog wel resten van putten bewaard zijn gebleven.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xdr-bkwu
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:161526
Provenance
Creator Bergman, W.A.
Publisher baac
Contributor Winter, J. de;baac
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;License: http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
Contact Winter, J. de;baac
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format .pdf;application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "," "," "," "}
Temporal Coverage {2020-04-16,2020-04-16,2022-04-14}