Wateringen, Leeuwenhoeck

DOI

In opdracht van Den Breeijen Infra heeft archeologisch onderzoeksbureau IDDS Archeologie op 26 februari en van 12 tot en met 15 maart 2018 een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P), uitgevoerd aan de Poeldijkseweg 22 en 24 in Wateringen, gemeente Westland. Met het proefsleuvenonderzoek wordt de gespecificeerde archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het bureauonderzoek, getoetst en aangevuld. Bij het veldonderzoek is informatie verkregen omtrent de aanwezige archeologische waarden, zoals de aard, omvang, datering, gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit verkregen. Hiermee wordt het waarnemingsnet verdicht. Op basis van deze gegevens is een waardering van de archeologische waarden in het plangebied opgesteld. Op basis van het vooronderzoek werd een inheems-Romeinse nederzetting verwacht onder een laklaag ten noorden van een zijtak van de Gantel. Het proefsleuvenonderzoek heeft uitgewezen dat de laklaag in grote delen van het plangebied aanwezig is, maar vaak ook is verstoord door (sub)recente omwerking van de bovengrond, zoals voor de aanleg van een drainagesysteem. De Romeinse vindplaats die werd verwacht op het niveau van de laklaag is niet gevonden. De aangetroffen sporen waren deels verstoord door de 20e eeuwse omwerking. Onder de verstoorde laag, die soms meer dan een meter dik was, zijn met name sloten en greppels aangetroffen (vindplaats 1), maar ook sporen die tot huisplaatsen uit de Nieuwe tijd kunnen worden gerekend (vindplaatsen 2 en 3).

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zc8-qyft
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:163250
Provenance
Creator Koekkelkoren, A.M.H.C.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor IDDS Archeologie B.V.;Zuid-Holland
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact IDDS Archeologie B.V.;Zuid-Holland
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format adobe pdf;jpeg afbeelding;shapefile;docx;xlsx
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2018-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2020-08-11T11:59:59Z