Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase Oosteinde 415 - 417, Vriezenveen gemeente Twenterand (OV). Laagland Archeologie Rapport 143

DOI

Laagland Archeologie heeft in februari 2018 een Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd nabij het Oosteinde 415 - 417 te Vriezenveen. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure vanwege het voornemen op het terrein een nieuwe woning te bouwen. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Op basis van de geomorfologische en bodemkundige ontwikkelingen geldt een middelhoge kans op resten uit de periode laat-paleolithicum – neolithicum en ijzertijd – middeleeuwen. Voor resten uit de nieuwe tijd geldt een hoge kans. Het plangebied was vanaf 1666 onderdeel van de bebouwde kern van Vriezenveen, een veenontginningsdorp waarvan het Oosteinde de ontginningsas was. Het Oosteinde is aangelegd op een langgerekte dekzandrug die tot in het plangebied doorloopt. In diverse oude kaarten van ongeveer 1780 tot aan 1976 zijn huizen afgebeeld op de locatie van het plangebied. Het booronderzoek heeft een deels intact podzolprofiel onder een moerig pakket aangetoond. Er zijn geen archeologische resten in de podzolgronden aangetroffen. In het centrale deel is sprake van een flinke dekzandopduiking, waarvan de top bovendien nagenoeg intact is. In het gehele plangebied is een ophoogpakket aangebracht. In het zuidelijk deel is deze het dikst. In de bovenste 50 cm van dit ophoogpakket onder andere zijn in twee boringen resten van pre-industrieel baksteen aangetroffen. Deze kunnen afkomstig zijn van gesloopte bebouwing. In dit stadium is de herkomst echter niet zeker. De kans op archeologische resten uit met name de Nieuwe Tijd is echter aanzienlijk. Om deze reden wordt vervolgonderzoek aanbevolen in de vorm van proefsleuven (Inventariserend Veldonderzoek – Proefsleuven). Dit proefsleuvenonderzoek dient zich in eerste instantie op bebouwingsresten uit de nieuwe tijd te richten, die naar verwachting in de bovenste 50 cm kunnen worden aangetroffen. Daarnaast dient het gravend onderzoek zich te richten op mogelijke grondsporen uit oudere perioden. Deze kunnen naar verwachting in de top van het dekzand worden aangetroffen. Dit advies is op 1 februari 2019 overgenomen door de bevoegde overheid, de gemeente Twenterand. De gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door haar deskundige, de heer A. Vissinga (regio-archeoloog), 038 – 421 32 57, mail albert.vissinga@hetoversticht.nl

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zcs-e57u
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:129867
Provenance
Creator Brouwer, E.W.
Publisher Laagland Archeologie
Contributor Laagland Archeologie
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Laagland Archeologie
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-02-15T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-07-08T11:59:59Z