Monitor besturen Passend Onderwijs, 2020

Vanaf 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van kracht. Kern van dit stelsel is dat schoolbesturen zorgplicht hebben voor de leerlingen die zich aanmelden of zijn ingeschreven bij hun school of scholen. Tevens is bepaald dat alle schoolbesturen verplicht deel uitmaken van regionale samenwerkingsverbanden. Binnen dit stelsel vormen de schoolbesturen een cruciale schakel op twee verschillende niveaus; • Schoolbesturen vormen gezamenlijk de verschillende samenwerkingsverbanden en beslissen daarmee over de inzet en verdeling van middelen van het samenwerkingsverband, de opstelling van een ondersteuningsplan en de realisatie van een dekkend aanbod van voorzieningen in het samenwerkingsverband. • Schoolbesturen beslissen zelf ook over de allocatie van middelen over hun school of scholen. Afhankelijk van hun context en visie spelen ze vervolgens ook een (grote) rol in de feitelijke vormgeving van passend onderwijs binnen hun school of scholen.

Binnen het landelijke Evaluatieprogramma Passend Onderwijs hebben we op een aantal momenten en op een aantal manieren inzicht gegeven in de positie van schoolbesturen. Een landelijk representatief en breed beeld van de rol binnen en opvattingen over passend onderwijs vanuit het perspectief van schoolbesturen ontbrak echter. Onderhavig onderzoek voorziet hierin. We gaan we in op de volgende onderwerpen: 1) de rol van besturen bij de realisatie van passend onderwijs op hun scholen; 2) de visie van besturen op de samenwerking binnen het samenwerkingsverband; 3) de visie van besturen op het stelsel van passend onderwijs.

Bestanden: Rapport: "Schoolbesturen_en_passend_onderwijs.pdf" Van Aarsen, E., Suijkerbuijk, A., Heijsters, L. Schoolbesturen en passend onderwijs. De rol van schoolbesturen in en hun visie op passend onderwijs. Utrecht: Oberon. Dit is publicatie nr. 61 in de reeks Evaluatie Passend Onderwijs. ISBN: 978 90 830491 0 6

Spss dataset: "Schoolbesturen en passend onderwijs_DANS.sav". De vragenlijst is als Bijlage 4: Tabellenrapport opgenomen in het rapport. De constructie van de schalen is te vinden in het rapport.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x53-ayjw
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5e-t1zu
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:198867
Provenance
Creator Aarsen, E. van (Oberon)
Publisher Oberon
Contributor Koopman, P.N.J.; Aarsen, E. van; drs. E. van Aarsen (Oberon)
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .sav; .dat; .sps
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Nederland