C.G. Zorgdrager/Abraham Moubach: Bloeijende Opkomst der Aloude en Hedendaagsche Groenlandsche Visschery (1727)

C: G: ZORGDRAGERS Bloeijende Opkomst der Aloude en Hedendaagsche GROENLANDSCHE VISSCHERY. Waar in met eene geoeffende ervaarenheit de geheele omslag deezer Visscherye beschreeven, en wat daar in dient waargenomen, naaukeurig verhandelt wordt. UITGEBREID Met eene korte Historische Beschryving der Noordere Gewesten, voornamentlyk Groenlandt, Yslandt, Spitsbergen, Nova Zembla, Jan Mayen Eilandt, de Straat Davis, en al ’t aanmerklykste in de Ontdekking deezer Landen, en in de Visschery voorgevallen. Met byvoeging van de WALVISCHVANGST, In haare hoedanigheden, behandelingen, ’t Scheepsleeven en gedrag beschouwt. DOOR ABRAHAM MOUBACH. TWEEDEN DRUK. Met aanmerkelyke zaaken vermeerdert, NEVENS EEN KORTE BESCHRYVING Van de TERRENEUFSCHE BAKKELJAAU-VISSCHERY. Verciert met naauwkeurige, en naar ’t leven geteekende nieuwe Kaarten en kunstige Printverbeeldingen. IN s’GRAVENHAGE BY P. VAN THOL EN R.C. ALBERTS, Boekverkopers. 1727.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xzq-ng7a
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-2w5c-a7
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-2w5c-a7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52851
Provenance
Creator Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, N van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Beelen, H
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Word 2003
Discipline History
Spatial Coverage Groenland; Svalbard Island; Spitsbergen; Nova Zembla Island; Bear Island; Jan Mayen Island