Rhenen Grebbeweg 111 Spoorzoeken ter hoogte van Grebbeweg 111 te Rhenen

DOI

ADC ArcheoProjecten heeft een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven (IVO-P),, variant Archeologische Begeleiding uitgevoerd ten behoeve van de vervanging van het vuilwaterriool en aanleg van een hemelwaterriool ter hoogte van de Grebbeweg nr. 111 te Rhenen. De Archeologische Begeleiding behelsde het toezicht houden op het uitgraven van een bouwput en alle archeologische resten vastleggen en documenteren. Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van ca. 1150 m² en was vóór de werkzaamheden in gebruik als parallelweg en zal diezelfde functie vervullen na afronding van de werkzaamheden. Het gebied ligt ten zuiden van het Ouwehands Dierenpark en wordt begrensd door de provinciale weg, N225 de Grebbeweg, in het zuiden en de bebouwing, restaurants en een dierenkliniek, in het noorden. Tijdens het archeologische onderzoek zijn geen archeologische resten aangetroffen. Door bodemverstorende werkzaamheden sinds de jaren ‘50 van de vorige eeuw is de bodem verrommeld. Hierbij is de bovenste meter van de grond verrommeld en zijn eventuele archeologische resten verdwenen. Vanaf een diepte van 1 meter onder maaiveld is de bodemopbouw intact. De overgang van de b- naar de c-horizont is intact. Noch in het verstoorde pakket noch in de c-horizont zijn (diepe) sporen of vondsten aangetroffen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-272-khze
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:79893
Provenance
Creator Geerts, R.
Publisher ADC
Contributor Utrecht;ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Utrecht;ADC ArcheoProjecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format pdf;xls;mapinfo;jpg;doc
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2016-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-06-12T11:59:59Z