Vinkeveen, Herenweg 114. Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven.

In opdracht van MWH – Syncera heeft BAAC Archeologisch Adviesbureau in januari 2009 een inventariserend veldonderzoek door middel van een proefsleuf (IVO-P) uitgevoerd voor het plangebied Herenweg 114 te Vinkeveen. Aanleiding tot het archeologisch onderzoek vormde de uitvoering van een bodemsanering en nieuwbouwplannen in het onderzoeksgebied. In totaal zijn er drie structuren gevonden. Deze behoren tot een boerderij en schuur die hier gebouwd zijn tussen 1700 en 1800. Deze boerderij wordt afgebeeld op de kadastrale minuut van 1832. Op het minuutplan is te zien dat het erf is gelegen op de kop van een lang gestrekt perceel. Het erf wordt omgeven door sloten. De sloot die het erf aan de oostzijde begrensde kon niet meer getraceerd worden, omdat dit deel al gesaneerd was. De bebouwing die op het erf wordt weergegeven bestaat uit een boerderij, een stal en twee hooibergen. Een deel van de boerderij en stal en een uitbreiding van de stal uit de periode 1850-1900 zijn tijdens het IVO-P teruggevonden. De resten van deze gebouwen waren zeer fragmentarisch bewaard gebleven en voor een deel verstoord door latere bouw- en sloopactiviteiten. Met behulp van de kadastrale minuut uit 1832 valt te herleiden dat het om een krukhuis boerderij ging. Een krukhuis boerderij is een variant op het hallehuistype dat meer algemeen voorkwam. In het Utrechts-Hollandse veenweidegebied en ook binnen de gemeente de Ronde Venen zijn hier nog voorbeelden van te vinden. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor sporen van oudere bewoningsfasen op het terrein. Wel is er een greppel gevonden die aan de bebouwing vooraf is gegaan. De functie en ouderdom hiervan zijn onbekend. Op basis van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende waardering wordt de vindplaats niet behoudenswaardig geacht en een vervolgonderzoek wordt niet geadviseerd voor de onderzoekslocatie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xvm-g2hm
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-h7y-cak
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-h7y-cak
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:34153
Provenance
Creator Kemme, A.W.A.; Mark, R. van der; BAAC BV
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor BAAC bv
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format database/mdb; application/pdf; application/msword; image/jpeg; image/tiff
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.936 LON, 52.216 LAT); 31E; Vinkeveen, Herenweg; Vinkeveen; De Ronde Venen; Utrecht