Haaksepad 1 te Harderwijk, gemeente Harderwijk: Een inventariserend veldonderzoek, karterende fase (IVO-O) Salisbury Archeologisch Rapport 197

DOI

Het plangebied aan de Haaksepad 1 te Harderwijk. In het plangebied geldt een hoge verwachting voor archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd, het betreft de stadstuinen. Vanwege de ligging in een dekzandvlakte geldt voor de periode vóór de Late Middeleeuwen een middelmatige archeologische verwachting. Vanwege het eeuwenlange gebruik als tuingrond is vondstmateriaal uit deze periode waarschijnlijk echter (deels) verstoord. Indien aanwezig, zullen deze zich bevinden in de top van het dekzand. Archeologische sporen worden eveneens in de top van het dekzand verwacht. De oorspronkelijke bodem is mogelijk deels verstoord door de huidige bebouwing in het plangebied. In de rest van het plangebied is de bodem waarschijnlijk grotendeels intact. De hoge verwachting voor de stadstuinen en de middelmatige verwachting voor het onderliggende dekzand blijft dan ook staan. In het plangebied is een karterend booronderzoek uitgevoerd met een minimale boordichtheid van 6 boringen per ha. Het plangebied heeft een omvang van circa 730 m2. Conform de door de regioarcheoloog voor het onderzoek opgestelde eisen zijn acht boringen gezet. De laagopeenvolging binnen het plangebied bestaat van boven naar beneden uit een bouwvoor met daaronder een verstoorde laag of klinker met cunetzand of verstoorde laag op een ophogingspakket. In enkele boringen ligt het ophogingspakket direct aan het maaiveld. Onder het ophogingspakket ligt dekzand. De overgang is scherp. Het dekzand gaat geleidelijk over in fluviatiel zand. Ter hoogte van de bebouwing is het plangebied waarschijnlijk meer verstoord dan in de rest van het plangebied. Tijdens het veldonderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen die laten zien dat in het plangebied mogelijk een behoudenswaardige vindplaats aanwezig is. Op basis van de resultaten van het onderzoek, kan worden geconcludeerd dat de hoge en middelmatige verwachtingswaarde van het plangebied naar beneden kan worden bijgesteld. De kans op het aantreffen van een (intacte) archeologische vindplaats in het plangebied, wordt klein ingeschat omdat in het plangebied geen aanwijzingen zijn aangetroffen voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Met het oog op voorgaande adviseert Salisbury Archeologie b.v. het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ingrepen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zpc-4bqv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:120480
Provenance
Creator Bakker, A.M.
Publisher Salisbury Archeologie bv
Contributor Salisbury Archeologie bv
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Salisbury Archeologie bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-02-27T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-03-04T11:59:59Z