Transect-rapport 1035: Inventariserend Veldonderzoek, IVO Verkennende Fase. Schiedam, Waterpartijen Park Blijdorp, Gemeente Schiedam (ZH)

DOI

In augustus 2016 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied in het park Bijdorp in het westen van Schiedam (gemeente Schiedam). De aanleiding voor het onderzoek vormt de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een tweetal waterpartijen in het gebied. In het plangebied is volgens het vigerend bestemmingsplan echter sprake van een archeologische waarde. Dit betekent dat gezien de omvang van de voorgenomen bodemingrepen archeologisch vooronderzoek nodig is. Op basis van het vooronderzoek is vastgesteld dat het onderzoeksgebied een lage verwachting heeft voor de aanwezigheid van archeologische resten. Dit is gebaseerd op de aanwezigheid van een geƫrodeerde top van het veen, het ontbreken van archeologische indicatoren dan wel cultuurlagen en de relatieve natheid van het voormalige landschap. Hiermee is de aanwezigheid van een vindplaats in het plangebied niet waarschijnlijk.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xep-k4hj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:127155
Provenance
Creator Nales, T
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "," "}
Temporal Coverage Begin 2016-09-22T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-05-15T11:59:59Z