Baggerwerkzaamheden Rissebeek, gemeente Roosendaal. Een Archeologische Begeleiding

Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie heeft in opdracht van Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V. te Bruchem een archeologische begeleiding (AB) uitgevoerd in het kader van baggerwerkzaamheden in de Rissebeek in de gemeente Roosendaal. Aannemingsbedrijf Van Der Lee B.V. voert deze baggerwerkzaamheden uit in opdracht van het Waterschap Brabantse Delta. Het totale plangebied heeft een lengte van ca 1,8 km (afbeelding 1 en 2). De watergangen zijn in beheer en onderhoud bij het waterschap en dienen gebaggerd te worden in het kader van groot onderhoud van het waterschap zodat de water - aan en afvoer gegarandeerd blijft. Het doel van het de baggerwerkzaamheden is om deze watergangen weer te laten voldoen aan het geldende leggerprofiel. Door de voorgenomen ingrepen kunnen mogelijk archeologische waarden worden bedreigd. In 2016 heeft voor het plangebied al een archeologische bureauonderzoek (BO) plaatsgevonden. De conclusies zijn terug te vinden in RAAP-Notitie 5597. In het plangebied zijn weliswaar nog geen duidelijke vindplaatsen vastgesteld of vondsten aangetroffen, toch werd op basis van het bureauonderzoek geconcludeerd dat er sprake was van een relatief hoge archeologische verwachting. Deze is gebaseerd op het aantreffen van resten van visweren ten noordoosten van het plangebied in het verlengde van de Rissebeek. Vanuit het perspectief van de “natte archeologie”, zijn de vondsten van twee visweren juist ten westen van Roosendaal het meest belangwekkend.1 Op basis van de archeologische verwachting is aanbevolen om de baggerwerkzaamheden in deel 3 (Rissebeek) archeologisch te laten begeleiden.2 Dit advies is overgenomen door bevoegd gezag en als eis aan het onderzoek verbonden. Ten behoeve van de archeologische begeleiding is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld3 dat op 16 augustus 2017 is goedgekeurd door dhr. M. Vermunt van de gemeente Bergen op Zoom, namens het bevoegd gezag, de gemeente Roosendaal. De Archeologische Begeleiding is uitgevoerd op 28 september 2017 door KNA-archeoloog W.J. Weerheijm. De begeleiding bestond uit het inspecteren van de container op de locatie Madeliefberg 116 te Roosendaal. Bij inspectie bleek het materiaal in de container te bestaan uit enkele brokken betonpuin, en enkele voorwerpen van plastic, zoals resten van buizen, een luchtfilter een emmer. In de container bevonden zich ook enkele metalen voorwerpen, bestaande uit los schroot zoals metaaldraad en beslag. De aandacht ging gezien de archeologische verwachting met name uit naar de houten voorwerpen. In de container bevonden zich enkele paaltjes en planken, alle duidelijk recent, industrieel/machinaal gezaagd, en een losse boomtak. Naar verwachting gaat het in alle gevallen om resten uit de 20e of 21e eeuw. Het materiaal is ter plekke gedeselecteerd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x8w-yhcg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-d67d-gv
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-d67d-gv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:74809
Provenance
Creator Weerheijm, W.J. (Vestigia)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Vestigia
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.428 LON, 51.509 LAT); Rissebeek; Roosendaal; Gemeente Roosendaal; Noord-Brabant