Vrouwen In Besluitvorming VIB 2012

DOI

Sinds het voorjaar 2000 laat het Sociaal en Cultureel Planbureau tweejaarlijks een onderzoek uitvoeren om het aandeel van vrouwen in besluitvormende posities in de markt en de civiele maatschappij te meten. Dit onderzoek wordt gehouden in het kader van de Emancipatiemonitor, die ten doel heeft een dwarsdoorsnede te geven van het verloop van het emancipatieproces. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 600 organisaties.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xxm-87qj
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-gkpo-8j
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:57102
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stratus
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format .doc; .sav
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Nederland