Montferland Didam Loilse Veld Opgraving Sporen uit de Late Bronstijd – Vroege IJzertijd op het Loilse Veld te Didam (gemeente Montferland) Een archeologische opgraving

DOI

In opdracht van Gemeente Montferland voerde ADC ArcheoProjecten een archeologisch onderzoek uit in het plangebied Loilse Veld te Didam, gemeente Montferland (provincie Gelderland). De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw in het plangebied. Vooronderzoek heeft aangetoond dat op deze locatie twee vindplaatsen aanwezig zijn, te dateren in het Laat-Neolithicum tot Vroege Bronstijd. De voorgenomen bouwplannen zullen deze sporen vernietigen. Op basis van de resultaten van dat onderzoek achtte het bevoegd gezag, de gemeente Montferland, vervolgonderzoek noodzakelijk.

Het plangebied heeft een oppervlak van 4 ha en was voor aanvang van het onderzoek in gebruik als akkerland. In het gebied zijn 10 werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van 6470 m². Binnen het plangebied zijn verschillende sporen en structuren aangetroffen. Op de locatie van vindplaats 2 uit het proefsleuvenonderzoek in het noorden van het onderzoeksgebied zijn geen antropogene sporen aangetroffen afgezien van een greppel en recente ploegsporen. In het zuiden van het onderzoeksgebied zijn wel antropogene sporen aangetroffen. De vroegste sporen kunnen gedateerd worden in de Midden- Bronstijd. Uit deze periode dateert een kuil met een opmerkelijke aardewerkconcentratie. In de periode die erop volgt, Late Bronstijd-Vroege IJzertijd, kunnen een huisplattegrond, een spieker, 33 kuilen, een waterkuil en enkele greppels geplaatst worden. Deze nederzetting vormt vindplaats 1 uit het proefsleuvenonderzoek. Op het Loilse Veld zijn verschillende sporen aangetroffen die dateren uit de Nieuwe tijd, namelijk een greppel en enkele kuilen. De vindplaats uit de Bronstijd beperkt zich waarschijnlijk niet tot het plangebied. De kans is groot dat zich nog meer structuren bevinden in de aanpalende terreinen en dan met name ten zuiden en ten oosten van het plangebied. Wat de precieze omvang van de vindplaats is, is daarom niet bekend.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-23b-m2z2
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47639
Provenance
Creator Vanneste, H.;Prangsma, N.M.;ADC ArcheoProjecten
Publisher ADC ArcheoProjecten
Contributor Verhoef, A.W.;Moolhuizen, C;Melkert, M.J.A.;Bloo, S.B.C.;Simons, A.;Brijker, J.M.;ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Verhoef, A.W.;Moolhuizen, C;Melkert, M.J.A.;Bloo, S.B.C.;Simons, A.;Brijker, J.M.;ADC ArcheoProjecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/msword;application/pdf;application/mapinfo;image/jpeg;image/tiff;application/mdb;application/xls
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2011-10-31,2011-05-11,2011-10-31}