Archeologisch onderzoek plangebied Hofje van t' Riet (Dorpsstraat 25-29) te Aarlanderveen, gemeente Alphen aan den Rijn. Een Archeologische Begeleiding onder het Protocol Opgraven

Vink+Veenman bv is betrokken bij de herontwikkeling van het plangebied Hofje Van ’t Riet aan de Dorpsstraat 25-29 te Aarlanderveen, gemeente Alphen aan den Rijn. Het project betreft de sloop van het voormalige bedrijfspand en de nieuwbouw van 13 woningen. Gezien de hoge grondwaterstand die bijna tot aan het maaiveld reikt, zal de nieuwbouw niet worden onderkelderd. Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie heeft op 2 maart 2016 de archeologische begeleiding (protocol opgraven) van de sloopwerken uitgevoerd, voor zover deze nog onder het maaiveld moest plaatsvinden (verwijderen vloeren van gewapend beton en betonnen paalkoppen). Tussen de recente betonnen funderingen en betonnen vloeren is tijdens de archeologische begeleiding van de sloopwerkzaamheden aan de Dorpsstraat 25-29 enig muurwerk aangetroffen dat toebehoord heeft aan het gebouw (schuur, boerderij) dat staat aangegeven op de kadasterkaart van 1811-1832. Het uiterlijk en de maat van de baksteen en de plavuizen zijn hiermee in overeenstemming en leiden tot een 18e-/19e- eeuwse datering van het gebouw. De goot kan mogelijk van recenter datum zijn, evenals een tussen de muur en de goot liggend ‘straatje’. De goot zal ongetwijfeld afgewaterd hebben op de greppel tussen de 19e–eeuwse kadasterpercelen 403 en 407. Het onderzoek heeft geen zicht gegeven op eventuele bebouwing voorafgaande aan de 18e/19e eeuw. Uit een opgetekende profiel aan de kant van de Dorpsstraat kan wel worden opgemaakt dat ter plaatse sprake is van een ‘veendijk’. Het natuurlijke veen is minimaal met 1,5 m venig materiaal opgehoogd. In de ophoging komt 15e/16e-eeuws vondstmateriaal voor. Ook zijn op het diepste niveau houten staken aangetroffen. Deze ophoging kan dus niet vóór die periode tot stand zijn gekomen. De oudste fase van de lintbebouwing van Aarlanderveen zal gezien het huidige hoogteverloop van het maaiveld mogelijk aan de andere kant van de huidige provinciale weg moeten worden gezocht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xzw-48rr
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0i4e-ml
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0i4e-ml
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-x33-qcjj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:70382
Provenance
Creator Heeringen, R.M. van (Vestigia BV); Weerheijm, W.J. (Vestigia BV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Vestigia
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.729 LON, 52.142 LAT)