Archeologische opgraving aan de Markt 18 te Schagen (fase 2), gemeente Schagen HOLLANDIA reeks 406

Eindrapport van tweede fase van de opgraving aan Markt 18 te Schagen. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn achtererfstructuren vanaf het eind van de 12e eeuw aangetroffen. Er zijn drie waterputten gevonden, die waarschijnlijk direct na elkaar in gebruik zijn geweest. Deze dateren tussen eind 12e en de 15e eeuw. Er is mogelijk een terpsloot gevonden, die een terp aan de Gracht (nu Gedempte Gracht) aan de zuidzijde begrensde. De westelijke begrenzing van het 12e-14e-eeuwse erf is ook aangetroffen. Aan de zuidzijde van het onderzoeksgebied zijn middeleeuwen kleiwinningskuilen en kuilen gevuld met aardewerk en dierlijk bot gevonden. Uit het Hollandveen uit de midden bronstijd zijn enkele scherven inheems-Romeins aardewerk verzameld. In de wijdere omgeving van het plangebied kunnen dezelfde soorten achtererfstructuren verwacht worden. Onder de Torenstraat zijn mogelijk resten aanwezig van de slotgracht van Slot Schagen. Mocht in de toekomst het deel van het voormalige gemeentehuis dat nu is blijven staan, gesloopt worden, dan is op deze plaats verder archeologisch onderzoek noodzakelijk. Hier zijn mogelijk resten van een terp, dijk, huisplattegrond en vulling van de Gracht aanwezig.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xtm-hab4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-nfr7-8o
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-nfr7-8o
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50218
Provenance
Creator Verduin, J.T.
Publisher Hollandia archeologen b.v.
Contributor Hollandia archeologen b.v.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.798 LON, 52.786 LAT); Markt 18; Schagen; Noord-Holland