Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het plangebied Landgoed Sandtstaete te Loon op Zand Zuidnederlandse Archeologische Notities 234

Op 12 oktober 2010 is in het plangebied Landgoed Sandtstaete in Loon op Zand, gemeente Loon op Zand, het veldwerk van een inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven uitgevoerd. Het onderzoek is verricht door ACVU-HBS in opdracht van Van Spréw projectmanagement en Advies namens de Koster makelaars. Tijdens het IVO-p in het plangebied Landgoed Sandtstaete zijn twee proefsleuven aangelegd met een oppervlak van 240 m2, waardoor een dekkingsgraad van ca. 10% is bereikt. Het onderzoek heeft één greppel uit de Late Middeleeuwen of jonger opgeleverd. Daarnaast is bevestigd dat het bodemprofiel op een deel van het terrein intact is en dat de rest vermoedelijk is afgetopt. Op basis van de verzamelde gegevens en de interpretatie daarvan kan geconcludeerd worden dat in het onderzoeksgebied geen behoudenswaardige archeologische resten aanwezig zijn. In het kader van de archeologische monumentenzorg zijn er dan ook geen maatregelen nodig voor de geplande nieuwbouw. Dit laat onverlet dat indien tijdens de werkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen deze dienen te worden gemeld bij het bevoegd gezag, conform artikel 53 van de monumentenwet 1988.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zjw-r9ms
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hi-6ul5
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hi-6ul5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:77163
Provenance
Creator Beeren, Z. (VUhbs archeologie)
Publisher VUhbs archeologie
Contributor VUhbs archeologie
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.075 LON, 51.619 LAT); Landgoed Sandtstaete; gemeente Loon op Zand; Noord-Brabant