Transect-rapport 1306: Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, IVO Verkennende Fase. Kesteren, Hoofdstraat 70-70a, Gemeente Neder-Betuwe (GD)

DOI

In mei 2017 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Hoofdstraat 70-70a in Kesteren (gemeente Neder-Betuwe). De aanleiding voor het onderzoek vormt de sloop van de bestaande opstallen om er nieuwbouw in de vorm van woningen voor terug te plaatsen. Voor deze ontwikkeling is een bestemmingsplanwijziging nodig evenals de aanvraag van een omgevingsvergunning. Bij de herontwikkeling van het gebied zijn immers diverse bodemingrepen gepland, die op basis van het huidig bestemmingsplan vergunningsplichtig zijn. In het plangebied geldt volgens het bestemmingsplan “Witte Vlekken” een Waarde Archeologie 4. Dit betekent dat gezien de omvang van de voorgenomen ontwikkeling in het plangebied in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning een archeologische waardestelling nodig is. Hiervoor dient een archeologisch vooronderzoek te worden uitgevoerd. Op basis van het archeologisch vooronderzoek is vastgesteld dat in een deel van het plangebied oeverafzettingen van de Kesteren stroomrug begraven liggen. In de top van deze oeverafzettingen kunnen archeologische nederzettingsresten aanwezig zijn die dateren in het Neolithicum- Middeleeuwen. Hierop is de verwachting hoog. Deze oeverafzettingen bevinden zich in het centrale deel van het plangebied, zoals is terug te vinden in bijlage 7. In de rest van het plangebied is sprake van een lage archeologische verwachting. Hier liggen onder komafzettingen restgeulafzettingen van de Kesteren stroomrug begraven. Deze restgeulafzettingen zijn doorgaans te nat en bieden geen bewoningsmogelijkheden, vanwaar aan deze gebiedsdelen een lage archeologische verwachting is toegekend.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x9w-qduc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:127156
Provenance
Creator Nales, T
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-06-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-05-15T11:59:59Z