Archeologisch vooronderzoek ten behoeve van nieuwbouw aan de Veldstraat te Wijk en Aalburg, gemeente Aalburg Ruimtelijk advies op basis van bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (verkennende en karterende fase)

DOI

Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) verricht in het kader van de voorgenomen herontwikkeling van het plangebied aan de Veldstraat te Wijk en Aalburg, gemeente Aalburg (afbeelding 1, kaart 1). Het betreft het perceel 4288 met een oppervlakte van ca. 750 m2. Het plangebied is grotendeels braakliggend. Binnen het plangebied zal een woning worden gerealiseerd (afbeelding 2), waarbij de grond tot maximaal ca. 3 m beneden het maaiveld zal worden vergraven.

Voorafgaand aan de ontwikkelingen dient daarom in kaart gebracht te worden of zich binnen het onderzoeksgebied behoudenswaardige archeologische resten (zouden kunnen) bevinden, die tegen de achtergrond van de bodemingrepen gevaar lopen.

Volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart ligt het plangebied in een zone aangeduid met ‘historische kern’, dit vanwege mogelijke historische lintbebouwing. Binnen het plangebied worden binnen of in de foutmarge van de verstoringsdiepte (3 m -mv) afzettingen van de Wijk en Aalburg stroomgordel en de Biesheuvel-Hamer stroomgordel verwacht. De Wijk en Aalburg stroomgordel was actief tussen 5300 en 4500 v. Chr.. Hierdoor is er een hoge verwachting voor archeologische vondsten vanaf het Neolithicum. De Biesheuvel-Hamer stroomgordel was daarna actief waardoor er eveneens een hoge archeologische verwachting voor de Bronstijd tot en met de Middeleeuwen. Het plangebied bevindt zich binnen de historische kern van het voormalige dorp Wijk. De archeologische verwachting binnen het plangebied is daarom hoog voor de periode Neolithicum tot Nieuwe Tijd .

De archeologische verwachting is getoetst door middel van een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen dat is uitgevoerd op dinsdag 20 februari 2018. Op basis van dit veldonderzoek kan worden geconcludeerd dat in het plangebied oever- op beddingafzettingen van de Wijk en Aalburg stroomgordel aanwezig zijn. In het zuiden van het plangebied is een opgevulde restgeul aangetroffen. In de natuurlijke rivierafzettingen zijn geen archeologische lagen aanwezig en er worden daarom op dit niveau geen archeologische waarden verwacht. In het westen van het plangebied is waarschijnlijk een sloot gedempt met puin. In de bovengrond zijn naast baksteenfragmenten geen andere indicatoren aanwezig en daarom worden in het gebied geen archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd verwacht. De archeologische verwachtingswaarde van het plangebied kan bijgesteld worden naar laag.

Advies Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek is de archeologische verwachting voor het plangebied bijgesteld naar ‘laag’. Voor deze delen van het plangebied adviseert Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie dan ook geen vervolgstappen in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Overigens blijft voor dit gedeelte de meldingsplicht bij een archeologische toevalsvondst of waarneming van kracht (Erfgoedwet, artikel 5.10 Archeologische toevalsvondst). Aangezien het nooit volledig is uit te sluiten dat tijdens eventueel grondverzet een archeologische ‘toevalsvondst’ wordt gedaan, is het wenselijk de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht om hiervan zo spoedig mogelijk melding te doen bij het bevoegd gezag, de gemeente Aalburg, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zm4-8c3y
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:155967
Provenance
Creator Satijn, O.P.N.
Publisher Vestigia bv
Contributor Schrijvers, R.;Puijenbroek, F.P.J. van;Vestigia bv;Beckers, I.S.J.
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Schrijvers, R.;Puijenbroek, F.P.J. van;Vestigia bv;Beckers, I.S.J.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2018-08-20T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-11-27T11:59:59Z