Ermelo, Putterweg 21 Ermelo, Putterweg 21

DOI

In de periode 10 tot en met 11 januari 2012 heeft BAAC bv een archeologische begeleiding volgens het protocol opgraven uitgevoerd in het plangebied Putterweg 21 te Ermelo. De aanleiding voor dit onderzoek ligt in de geplande realisatie van een nieuw te bouwen appartementencomplex op dit perceel. Eerder uitgevoerd archeologisch vooronderzoek heeft een specifi eke archeologische verachting voor het plangebied opgeleverd. Er geldt een hoge archeologische verwachting op bewoningsporen uit de ijzertijd en middeleeuwen. Aangezien de nieuwbouw eventueel aanwezige archeologische resten dreigt te verstoren is door het bevoegd gezag (Gemeente Ermelo) besloten tot het uitvoeren van een archeologische begeleiding volgens het protocol opgraven. Primair doel van dit onderzoek is het documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal van eventueel aanwezige vindplaatsen.

Er is tijdens het onderzoek circa 525 m2 archeologisch onderzocht. Er zijn meerdere archeologische sporen aangetroffen en vondsten gedaan. De sporen behoren tot twee duidelijk herkenbare vindplaatsen die dateren uit de ijzertijd en de late middeleeuwen. De vindplaatsen zijn onderdeel van grotere nerderzettingsterrein die doorlopen buiten de grenzen van het huidige onderzoek. Concluderend stelt BAAC bv vast dat er in het onderzoeksgebied twee behoudenswaardige vindplaatsen zijn aangetroffen. Voor zover de vindplaatsen binnen het onderzoeksgebied vallen zijn ze opgegraven. De vindplaatsen lopen echter door buiten de begrenzing van het onderzoeksgebied. Geadviseerd wordt deze in situ te behouden. Mocht dit niet mogelijk blijken, adviseert BAAC bv deze vindplaatsen ex situ te behouden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2cw-6gd2
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8k-qe22
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:186177
Provenance
Creator Witte, N (BAAC BV)
Publisher BAAC
Contributor Gelderland; BAAC BV
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format portable document format; geography markup language; tiff; jpg/jpeg file; database; pdf portable document format
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.632 LON, 52.299 LAT); Gelderland; Ermelo; Ermelo; Putterweg 21; 26H (kaartblad)