Plangebied Blake Beemd 14 te Soerendonck, gemeente Cranendonck; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek).

DOI

In opdracht van B en W Architecten heeft RAAP begin oktober 2018 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) voor het plangebied Blake Beemd 14 te Soerendonck in de gemeente Cranendonck. Volgens het bestemmingsplan rust op het plangebied een dubbelbestemming “waarde archeologie”, wat betekent dat alleen bouwwerken tot 100 m2 zijn toegestaan. In het plangebied is de bouw van een landbouwschuur gepland met een omvang van 1300 m2, zodat archeologisch onderzoek nodig is.

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied ligt op de flank van het beekdal van de Buulder Aa, met hoge zwarte enkeerdgronden op de hogere gronden en lage enkeerdgronden met moerig materiaal in het dal. In het beekdal zijn op meerdere plekken resten van een kasteel gemeld, waarvan één melding van muurresten en houten palen direct ten zuiden van het plangebied. De andere melding betreft kasteel De Burgskens, circa 600m zuidoost van het plangebied, aan de zuidzijde van het dal. Ook de studie van historisch kaartmateriaal bevestigt de ligging van het plangebied in het beekdal, getuige de aanwezige beemden. Zowel ten oosten als ten westen van het plangebied liep een oude weg die het beekdal kruiste. Aanwijzingen voor een kasteel in de onmiddellijke buurt van het plangebied zijn op de historische kaarten niet gevonden. Dit in tegenstelling tot de locatie van De Burgskens, waar op de historische kaarten grachten staan opgetekend. Die grachten zijn ook op de huidige hoogtekaarten nog herkenbaar. In het plangebied is niets wat wijst op (historische) vergravingen.

Op basis van het bureauonderzoek werd voor het plangebied bovendien een verwachting uitgesproken voor bewoningsresten uit zowel de periode van jager-verzamelaars als uit de landbouwers periode. In het beekdal zouden dan lokaal afvaldumps of jachtactiviteiten te verwachten zijn. Daarnaast werden in de omgeving van het plangebied resten van beekovergangen en (zie hoger) een verondersteld kasteel verwacht.

Uit het veldonderzoek is gebleken dat de bodem te nat is voor bewoningsresten. Het plangebied ligt volledig in het beekdal. Desondanks ontbreken moerige lagen en is de bovengrond 40 cm verploegd tot aan de C-horizont, zodat geen (intacte) afvaldumps of jachtresten meer worden verwacht. Voorts is uit het onderzoek gebleken dat de beekovergangen en muurresten van het veronderstelde kasteel buiten het huidige plangebied liggen, tenminste 100 meter zuidelijker tegen de Buulder Aa. Op basis van de studie van het historisch kaartmateriaal, de kenmerken van het vondstmateriaal ter hoogte van het veronderstelde kasteel en de ligging zo dicht bij de weg en de beek, is bovendien niet ondenkbaar dat de eerder aangetroffen resten aan een historische beekovergang gerelateerd moeten worden en niet aan een kasteel.

Aangezien in het onderzochte plangebied geen archeologische resten meer worden verwacht en de toekomstige bodemverstoring bovendien maar zeer beperkt is (< 50 m2 aan totaal poer-oppervlak), ziet RAAP vanuit archeologisch oogpunt geen verdere restricties ten aanzien van de bouw van de landbouwschuur.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zbr-hsxk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:120856
Provenance
Creator Ellenkamp, G.R.
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau bv
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau bv
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact RAAP Archeologisch Adviesbureau bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format xls, GeoJson
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2018-10-19T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-03-12T11:59:59Z