Kortgene – Schapendijk. Gemeente Noord-Beveland. Archeologische Begeleiding protocol Opgraven.

Tijdens de archeologische begeleiding is het profiel over de Schapendijk gedocumenteerd. Hierbij is de voet van de dijk aangetroffen. Ten oosten en ten westen van deze voet werd de aanwas tegen de voordijk gedocumenteerd. Bovenop deze voordijk met aanwas werd de effectieve kern van de dijk aangelegd. Vervolgens is de dijk langs beide zijden bekleed. Deze bekleding was recentelijk verstoord door het bovengronds rooien van populieren. Het oostelijk talud liep geleidelijk af naar de slootberm, het westelijk talud liep steil af naar de sloot. Op de kruin van de dijk was een weg aangelegd. Onder het waterniveau, aan de voet van de dijk, werd rijshout aangetroffen dat werd verwerkt tot rijsdam bij de landwinning achter de dijk. Het rijshout diende niet zozeer als fundering van de dijk, maar voorkwam afstroming. Het rijswerk lag gefundeerd op een homogene ophooglaag met inclusies van baksteenpuin en aardewerk daterend uit de late Middeleeuwen. Op basis van historische bronnen werd de aanvang van de inpoldering gedateerd in de tweede helft van de 17e eeuw. Het rijshout dateert evenwel op basis van 14C-datering ten laatste uit de 1e helft van de 17e eeuw. Het inpolderen van de Adriaanpolder is dus mogelijk al een 50-tal jaren eerder van start gegaan. De Adriaanpolder is in 1686 bedijkt en het jaar daarop weer ondergelopen. Pas in 1707 werd de polder weer herbedijkt. In tussentijd zal de Schapendijk door het instromende zeewater wellicht zijn beschadigd. Vermoedelijk zal, wanneer de Adriaanpolder weer wordt herdijkt in 1707, de Schapendijk zijn hersteld. De huidige Schapendijk wordt zodoende gedateerd in de vroege 18e eeuw. Tijdens de archeologische begeleiding werd duidelijk dat de te vervangen oude duiker deels de oude, originele duiker betrof. Deze werd tevens gedocumenteerd. De uiteinden van de duikerbuis bestonden uit een 20e-eeuwse betonnen frontmuur, waartussen zich een gemetselde duikerbuis van IJsselsteentjes bevond. De duiker rustte op een liggend roosterwerk op vierkante houten heipalen. Tussen de wanden lag een gewapende betonvloer van ca. 0,2m dik dewelke over de kespen heen lag op de natuurlijke ondergrond. De duiker dateert volgens historische bronnen van 1767. Het archeologisch onderzoek heeft zich initieel beperkt tot de opbouw van het dijkprofiel. De duiker als onderdeel van de dijk is aanvankelijk buiten het onderzoek gebleven. De duiker vormde evenwel een wezenlijk onderdeel van dezelfde infrastructuur en kan meer inzicht geven in het waterstaatkundig erfgoed.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xhq-qun5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qf9d-g1
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qf9d-g1
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:67930
Provenance
Creator Depuydt, S. (Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed)
Publisher Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed
Contributor Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (3.837 LON, 51.557 LAT); Zeeland; Noord-Beveland; Kortgene; Schapendijk