Emancipatie Opinies - EMOP 2014

DOI

Het SCP laat ten behoeve van de Emancipatiemonitor de enquête Emancipatie-opinies (EMOP) uitvoeren. Daarin worden de opvattingen gepeild van de Nederlandse bevolking ten aanzien van emancipatie-onderwerpen. Dit onderzoek is sinds de Emancipatiemonitor 2000 steeds eens per twee jaar uitgevoerd. Aan de Nederlandse bevolking vanaf 16 jaar worden stellingen over emancipatie-onderwerpen voorgelegd, gecombineerd met enkele vragen over taakverdeling, economische zelfstandigheid en achtergrondkenmerken (zoals onder meer geslacht, leeftijd, huishoudensamenstelling, opleidingsniveau en inkomen). De EMOP 2014 bevat daarnaast ook vragen over onderhandelen, ambities en tijdsdruk.
Het onderzoek is via een mixed-mode aanpak uitgevoerd waarbij de vragenlijst online en schriftelijk werd afgenomen. De steekproef is zodanig verdeeld dat 5% gerealiseerd wordt via het offline panel en de rest via het online panel. De personen zijn afkomstig uit het GfK consumentenpanel. Veldwerkperiode: 3 april t/m 5 mei 2014 Steekproefomvang: 3068 personen Respons: 2155 personen (70%)

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zhs-bh6g
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:112704
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor GfK
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact GfK
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format format documantation: pdf;format data: stata .dta;format data: spss .sav;format data: spss .por
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage Begin 2014-05-05T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-10-24T11:59:59Z