Plangebied Watergebiedsplan Locaties 7 en 9

Tijdens de begeleiding zijn geen aanwijzingen voor een archeologische vindplaats aangetroffen. Het in zone A van locatie 7 veronderstelde antropogene niveau met terplagen is tijdens het onderhavige onderzoek geïnterpreteerd als een natuurlijke afzetting, waarbij de aangetroffen humusvlekken het gevolg zijn van plantengroei tijdens het afzettingsproces en het verrommelde uiterlijk ontstaan is door bioturbatie. In zone B van locatie 7 is weliswaar een gedempte sloot aangetroffen, maar op basis van historisch kaartmateriaal is gebleken dat het een perceelsloot betreft, die rond 1960 is gedempt en daarom niet als een archeologisch grondspoor wordt gezien. Het mogelijke grondspoor in zone A van locatie 9 betreft hoogstwaarschijnlijk een (sub)recent verrommeld niveau (resten verscheepte terpgrond?) direct langs de rand van de Hijumer Feart, en wordt dus niet gezien als een archeologisch grondspoor.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-22f-zraj
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vh-z8w4
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vh-z8w4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:184440
Provenance
Creator Veenstra, H.W. (RAAP BV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor RAAP BV
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Image
Format image/jpeg; .shp; application/x-cmdi+xml
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.742 LON, 53.271 LAT); Netherlands