IJsselstein, Hoge Dijk 15 Gemeente IJsselstein (UT) Transect-rapport 697

In mei 2015 is een Inventariserend Veldonderzoek (waarderende fase) door middel van Proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd op het terrein naast de Hoge Dijk 15, te IJsselstein (Gemeente IJsselstein; zie figuur 1). Aanleiding van het onderzoek is de bouw van twee vrijstaande woningen. De woningen zullen (deels) onderkelderd worden. De oppervlakte van het totale plangebied bedraagt circa 3.100m2. Bij de bouw van de woningen en kelders zal grondverzet plaatsvinden, waarbij de oorspronkelijke bodemopbouw en eventueel daarin aanwezige archeologische resten zullen worden verstoord. Teneinde inzicht te krijgen in de mogelijke aanwezigheid van dergelijke resten binnen het plangebied is een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

Conclusies Op basis van het proefsleuvenonderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden:  Het plangebied bevindt zich landschappelijk gezien op een fossiele stroomrug (de stroomrug van Over-Oudland). Bovenop deze afzettingen zijn Holocene rivierafzettingen van de Hollandsche IJssel afgezet.

 Binnen de Holocene afzettingen zijn twee vegetatiehorizonten waargenomen. Een datering is wegens gebrek aan vondstmateriaal niet mogelijk geweest. Ook na een fossiel stuifmeelonderzoek van de oudste (onderste) vegetatiehorizont kunnen geen (betrouwbare) uitspraken worden gedaan over een datering of vegetatiereconstructie.

 Toch kan op basis van eerder onderzoek (Verniers 20212) in de nabije omgeving, aangenomen worden dat de oorsprong van de oudste vegetatiehorizont vermoedelijk dateert vanaf de Late Bronstijd tot en met de Romeinse Tijd. De jongste vegetatiehorizont is hoogstwaarschijnlijk ontwikkeld in de Middeleeuwen.

 In de proefsleuven zijn verder geen archeologische sporen aangetroffen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xyw-vcbe
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hb-8foz
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hb-8foz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:128243
Provenance
Creator Mol, E (Transect)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Transect
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.058 LON, 52.017 LAT); Gemeente IJsselstein; IJsselstein; Hoge Dijk