Beperkte Mobiliteit 2004

Het onderzoek Beperkte Mobiliteit 2004 (BEMO) is een onderzoek naar het mobiliteitsgedrag en de mobiliteitsbehoefte van personen met een (tijdelijke) handicap. BEMO2004 is maatwerk behorend bij het Mobiliteitsonderzoek Nederland - MON.
Huishoudens welke een filtervraag bij het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) positief beantwoordden werd de na-enquête Beperkte Mobiliteit (BeMo) toegezonden. BeMo is een schriftelijke na-enquête uitgevoerd in de periode april 2004 tot en met maart 2005. De verzending vond wekelijks plaats waarbij voor alle leden van een huishouden met een aandoening of handicap een na-enquête was bijgevoegd. Alleen huishoudleden van 14 jaar of ouder kwamen in aanmerking. Respondenten werden telefonisch gemotiveerd om de vragenlijst in te vullen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zyd-b3sp
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-r12-yum
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-r12-yum
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:31878
Provenance
Creator Ministerie van Verkeer en Waterstaat; Rijkswaterstaat; Adviesdienst Verkeer en Vervoer
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Socialdata GmbH - www.socialdata.de
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS
Discipline Various
Spatial Coverage Nederland