Op zoek naar hofstede Amstelland Een archeologische opgraving, variant Archeologische Begeleiding, aan de Amsteldijk Noord 56 te Amstelveen ADC rapport 5167

DOI

ADC ArcheoProjecten heeft op 27 en 28 november 2019 een Archeologische Opgraving, variant Archeologische Begeleiding, uitgevoerd voor het plangebied Amsteldijk Noord 56 te Amstelveen, in het kader van de te realiseren nieuwbouw, in de vorm van een woonhuis met ondergrondse kelder. Vanwege de kelder zal de bodem in het plangebied tot op een diepte van 3 meter onder maaiveld afgegraven worden. Op deze locatie heeft zich in het verleden de historische boerderij, de hofstede Amstelland, bevonden.

Het archeologische onderzoek heeft enkele vondsten en sporen opgeleverd, waaronder een oude sloot en twee funderingen van muren. Op basis van het vondstmateriaal is de opvulling van de sloot in de tweede helft van de 17e tot in de eerste helft van de 18e eeuw te plaatsen. Nadat deze gedempt was is daaroverheen een muur gebouwd die gefundeerd is op turfblokken. Een funderingstechniek die in de Nieuwe tijd uit de omgeving bekend is, maar van zichzelf niet nauwkeurig te dateren is. De andere muur en de waterput zijn toe te schrijven aan de meest recente bebouwing. Het baksteenformaat komt overeen met bakstenen zoals die in 19e en 20e-eeuwse muren op het nabijgelegen landgoed Tulpenburg aangetroffen zijn. De funderingswijze op houten heipalen en planken evenals de houten beschoeiing van de waterput, komt in de regio vaker voor, bij Tulpenburg wordt deze al voor funderingen uit de 17e-18e eeuw verondersteld.

Het is waarschijnlijk dat zich buiten het onderzoeksgebied nog meer funderingen en archeologische resten bevinden, die aan de oudere bewoning van deze locatie te relateren zijn, zoals de hofstede Amstelland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z2p-zcmm
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-gc-0eae
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:186165
Provenance
Creator Geerts, R.C.A. (ADC Archeoprojecten)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Geerts, R.C.A.; R.C.A. Geerts (ADC Archeoprojecten)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.906 LON, 52.308 LAT)