Laren, Hoog Hoefloo 42 Gemeente Laren (NH) Een Archeologisch Bureauonderzoek (BO) en Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase Transect-rapport 1371

DOI

In opdracht van P.J.W. Bruggink heeft Transect b.v. in september 2017 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Hoog Hoefloo 42 in Laren (gemeente Laren). De aanleiding van het onderzoek vormt de renovatie van het woonhuis. Hier zal ook een garage bij worden gebouwd. Voor deze bouwwerkzaamheden dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Bij de voorgenomen ingrepen zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem en daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord. Om de voorgenomen ontwikkelingen te kunnen laten plaatsvinden, is op grond van het bestemmingsplan Laren - West (2013) als onderdeel van de vergunningsaanvraag een archeologisch vooronderzoek nodig. Dit rapport beschrijft de resultaten van het archeologisch vooronderzoek in het plangebied en voorziet in die plicht. Uit het vooronderzoek is vastgesteld dat in het plangebied stuwwalafzettingen aanwezig zijn. Deze zijn naar alle waarschijnlijkheid gedeeltelijk vergraven vanwege de bouw van de huidige bebouwing in het plangebied. Ook zijn er geen archeologische resten in de boorkernen aangetroffen. De archeologische verwachting voor de aanwezigheid van onverstoorde archeologische waarden in het plangebied is daarom laag.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x7r-ay4h
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:126772
Provenance
Creator Verboom-Jansen, M;van Puijenbroek, FPJ
Publisher Transect
Contributor Transect
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Transect
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-09-05T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-05-09T11:59:59Z