Een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het plangebied Someren-Acaciaweg, gemeente Someren Zuidnederlandse Archeologische Notities 258 Zuidnederlandse Archeologische Notities 258

DOI

Van dinsdag 28 tot en met donderdag 30 juni is in het plangebied Someren-Acaciaweg, gemeente Someren, het veldwerk van een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-p) uitgevoerd. Het onderzoek is verricht door ACVU-HBS in opdracht van de gemeente Someren. Tijdens het proefsleuvenonderzoek in het plangebied Someren Acaciaweg zijn acht proefsleuven aangelegd waarmee een oppervlakte van 930 m2 is onderzocht. Het onderzoek heeft tien antropogene grondsporen opgeleverd, waarvan vier sporen voor en één spoor in de Late Middeleeuwen tot de Nieuwe Tijd dateren. De overige vijf sporen zijn van een meer recente ouderdom. Het vondstmateriaal bestaat voornamelijk uit aardewerk, waarvan slechts enkele scherven in sporen aangetroffen zijn. De rest van het vondstmateriaal is afkomstig uit het plaggendek, de bouwvoor en de C-horizont. Het aardewerk hieruit dateert uit de prehistorie tot en met de Nieuwe Tijd en is waarschijnlijk door bemesting van het land op het terrein terecht gekomen. Dat nederzettingen uit de IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen in de buurt lagen, was al bekend uit eerdere onderzoeken zoals aan de Ter Hofstadlaan. Er zijn echter ook enkele scherven vroeg-middeleeuws aardewerk aangetroffen die doen vermoeden dat er in de buurt ook nog vroeg-middeleeuwse bewoning geweest moet zijn. De profielen laten zien dat de bodem op het terrein nog grotendeels intact is met een plaggendek van ca. 40 tot 70 cm dik. Een 15 m brede strook grond die zich langs de Witvrouwenbergweg bevindt, is verstoord door de aanleg van verschillende leidingen. Op basis van de verzamelde gegevens kan geconcludeerd worden dat in het onderzoeksgebied geen behoudenswaardige archeologische resten aanwezig zijn. In het kader van de archeologische monumentenzorg zijn dan ook geen maatregelen nodig voor de aanleg van de geplande rotonde (inclusief kabels en leidingen). Er kan echter niet uitgesloten worden dat zich op het perceel direct aansluitend op het nu onderzochte gebied geen behoudenswaardige archeologische resten liggen. Dit perceel ligt namelijk op dezelfde dekzandrug als de Acaciaweg en de Ter Hofstadlaan waar een hoge zwarte enkeerdgrond eventuele archeologische resten afdekt. Dat de kans op archeologische restenaanwezig is, blijkt uit de nabijgelegen (slechts 600 m naar het westen) opgraving aan de Ter Hofstadlaan waar een nederzetting en grafveld uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd en erven uit de Middeleeuwen zijn aangetroffen. Daarom wordt geadviseerd om archeologisch vooronderzoek uit te laten voeren als er in de toekomst nieuwe bouwwerkzaamheden plaatsvinden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xat-rty9
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:77194
Provenance
Creator Beeren, Z.
Publisher VUhbs archeologie
Contributor VUhbs archeologie;Wijnen, J.
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact VUhbs archeologie;Wijnen, J.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2011-09-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-01-05T11:59:59Z