Monitor Hoger Beroepsonderwijs, HBO Monitor 2009

Databestand n.a.v. schoolverlatersenquête onder de gediplomeerde uitstroom van het HBO (meetjaar 2009).
Onder auspiciën van de HBO-raad voert het ROA jaarlijks de HBO-Monitor uit. De HBO-Monitor is een instrument waarmee hogescholen ieder jaar de arbeidsmarktpositie van hun afgestudeerden kunnen vaststellen en waarmee zij kunnen zien in hoeverre hun opleidingen aansluiten op de eisen in de beroepspraktijk. In het afgelopen decennium heeft de HBO-Monitor zich ontwikkeld tot een zeer gezaghebbend instrument dat ook model heeft gestaan voor de ontwikkeling van vergelijkbare instrumenten in andere onderwijssectoren (bijvoorbeeld de WO-Monitor). Uit het feit dat meer dan 85% van de hogescholen op vrijwillige basis participeren, kan worden afgeleid dat het gezien wordt als een instrument van de sector zelf.

De HBO-Monitor bestaat uit een enquête via internet, die ter verhoging van de respons wordt aangevuld met een benadering via een schriftelijke vragenlijst. Deze enquête wordt ieder najaar gehouden onder afgestudeerden van het daaraan voorafgaande studiejaar. Dit betekent dat de enquête ongeveer anderhalf jaar na het afstuderen plaatsvindt.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zg7-mq55
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4o0-ncj
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4o0-ncj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:40611
Provenance
Creator ROA Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Universiteit Maastricht
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Research Centre for Education and the Labour Market
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format spss 15.0; adobe reader
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Nederland