Maanschoten (gemeente Barneveld). Faunapassage. Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven BAAC-rapport A-16.0220

In opdracht van Combinatie Hegeman-Mobilis heeft BAAC bv een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Maanschoten in de gemeente Barneveld. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen aanleg van een natuurbrug over de rijksweg A1 en een faunatunnel onder de spoorlijn ten oosten van Stroe waarbij een gerede kans bestaat dat archeologische waarden vernietigd zullen worden. Het plangebied ligt ten oosten van parkeerplaats Jool-Hul (aan de rijksweg A1).

Het plangebied ligt op de westflank van de stuwwal van Garderen. Landschappelijk wordt het gebied onder de Veluwse stuifzanden gerekend. De stuifzanden duiden op een zeer dynamische ontwikkeling van het landschap waarbij erosie en afzetting van zand voor verschuiving van een deel van oude bodems heeft gezorgd. Tijdens dit onderzoek is gezocht naar locaties waar oude bodems en loopniveau’s bewaard zijn gebleven, voor deze delen van het terrein geldt een hoge archeologische verwachting.

Op twee plaatsen in het plangebied werd een paleobodem aangetroffen. Op beide locaties werden geen archeologische sporen of artefacten gevonden die samenhangen met de overstoven bodem. Op de overige plaatsen in het onderzoeksgebied is de oude bodem door uitblazing verdwenen. Gebrek aan vondstmateriaal in dit stuifgebied toont aan dat de verstoven paleobodem binnen het plangebied waarschijnlijk niet intensief door mensen is gebruikt. Wel werden sporen gevonden uit een recenter verleden, namelijk rond 1930. Staatsbosbeheer heeft rond die tijd het gebied beplant met bomen om te voorzien in de behoefte aan hout. Ploegsporen en enkele plantkuilen voor bomen getuigen van deze activiteiten.

De recente datering van deze sporen in combinatie met voorhanden zijnde bronnen, zoals archieven en foto’s zorgen voor een lage waardering van de vindplaats. Het advies van BAAC bv is dan ook om vindplaats 1 als niet behoudenswaardig aan te merken.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x93-f7vb
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bakh-wk
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bakh-wk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:68466
Provenance
Creator Buikema, T. (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor BAAC bv; Combinatie Hegeman-Mobilis
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/jpeg; Microsoft Excel
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.743W, 52.194S, 5.748E, 52.197N); Gelderland; Barneveld; Maanschoten