WoON2009: release 1.2 - Woononderzoek Nederland (voor overige partijen)

DOI

VROM onderzoek naar woonkwaliteit en woonbehoefte, ter ondersteuning van het regeringsbeleid op het gebied van wonen. Voorheen leverden hiervoor twee basisonderzoeken, het WBO en de KWR, de gegevens. Deze onderzoeken zijn samengevoegd in het WoON.

Het bestand is in twee verschillende versies beschikbaar:
- voor overheidsorganisaties en universiteiten voor zover het onderzoek binnen de eerste en de tweede geldstroom betreft
- voor alle overige partijen

Om de privacy van de respondenten te beschermen is in deze versie de vier-positie postcode (dan wel regionale indelingen die tot de vier-positie postcode herleidbaar zijn) niet beschikbaar, en zijn leeftijden geclusterd naar tienjaarsgroepen.

De bestanden mogen uitsluitend worden gebruikt voor onderzoek en statistiek ten behoeve van het agenderen en vormgeven van beleid, het volgen van de beleidsuitvoering, en het verantwoorden van beleid, op de thema's bouwen en wonen.

Voor de nieuwste versie zie het Relation veld.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-25k-kpft
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:34194
Provenance
Creator Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu - VROM;Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor ABF Research;Ministerie VROM, Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie;Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact ABF Research;Ministerie VROM, Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie;Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS Portable
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage {2008-08,2009-05,2010-04-01}