Brekingsonderzoek in het voortgezet onderwijs (1986) Frisian breaking inquiry at secondary education (1986)

In 1986 zijn 211 (Friestalige) leerlingen van het voortgezet onderwijs in de vroegere gemeenten Oost- en Westdongeradeel gevraagd naar hun uitspraak van meervoud en verkleiningswoord bij de woorden 'tean, foet, stien, beam, stoel, doar, hier en noas' (resp. teen, voet, steen, boom, stoel, deur, haar en neus). Elke leerling werd ook nog gevraagd naar de uitspraak van vijf woorden met Dongeradeelster klank: 'sepe/sjippe, seze/sizze, buosse/bûse, buotten/bûten en buotter/bûter' (resp. zeep, zeggen, zak, buiten en boter).

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-23j-xs7w
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-goa-tmc
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-goa-tmc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:30763
Provenance
Creator drs. Krine Boelens (Inspectie Onderwijs Friesland); dr. Jeh. Ytsma (Fryske Akademy)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor drs. P.L.G. van der Meer (documentalist Fryske Akademy)
Publication Year 1986
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Software: SPSS 15.0 ; Ms Word
Discipline Various
Spatial Coverage Friesland : Oost- en West-Dongeradeel