Plangebied riool- en wegwerkzaamheden Javastraat / Timorpad te Geleen, gemeente Sittard-Geleen; archeologische begeleiding van de werkzaamheden.

In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen heeft RAAP in de periode juli t/m september 2018 een archeologische begeleiding uitgevoerd binnen plangebied Javastraat / Timorpad te Geleen (gemeente Sittard-Geleen). De graafwerkzaamheden in het kader van de aanleg van riool- en wegwerkzaamheden werden archeologisch begeleid.

Tijdens de begeleiding werden zes paalkuilen uit de 20e eeuw aangetroffen die samen een palenrij vormen. Vermoedelijk gaat het om een perceelsgrens die bij de aanleg van het Timorpad op het einde van de 20e eeuw is verdwenen. Vanwege de 20e eeuwse datering kunnen deze sporen niet als archeologie beschouwd worden. Daarnaast werden in een natuurlijk spoor Romeins aardewerk aangetroffen. Naast een handgevormde scherf, die globaal uit de periode IJzertijd-Romeinse Tijd dateert, zijn 14 fragmenten van een gladwandige kruik (type Stuart 110) aangetroffen die in de Midden Romeinse Tijd kunnen gedateerd worden. Archeologische sporen uit deze perioden werden echter tijdens de begeleiding niet aangetroffen waardoor deze vondsten als losse vondsten beschouwd worden. Geconcludeerd kan worden dat binnen het onderzoeksgebied geen archeologische vindplaatsen zijn aangetroffen. De vondsten vormen wel een indicatie dat een Romeinse vindplaats in de (directe) omgeving aanwezig kan zijn. Op basis van de hoge ligging in het landschap kunnen archeologische resten in principe aan alle zijden van het onderzoeksgebied verwacht worden. Op circa 300 m ten zuidwesten is in ARCHIS echter een melding van een Romeinse villa (ZAAKID 2905457100) waardoor de archeologische verwachting aan de zuidwestzijde van het onderzoeksgebied het grootst is. De verwachte archeologische resten hoeven overigens niet deel uit te maken van deze reeds gekende vindplaats. Het zou ook om een andere vindplaats kunnen gaan.

De archeologische begeleiding is, conform PvE, uitgevoerd ter plaatse van specifieke en lokale ingrepen binnen het plangebied. Deze zijn onderzocht en kunnen vrijgegeven worden voor verdere ontwikkeling (geen archeologische restricties). Buiten het onderzochte gebied en ook op de locaties binnen het plangebied waar het archeologische vlak niet is bereikt, blijft een hoge archeologische verwachting gelden voor vindplaatsen van landbouwers (nederzettingen en begraafplaatsen), en concreet voor vindplaatsen uit de Romeinse Tijd. Indien hier in de toekomst tot in de natuurlijke bodem wordt verstoord, dan dient er alsnog archeologisch onderzoek plaats te vinden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xfu-3pc9
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-fk-e166
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-fk-e166
Related Identifier https://archisarchief.cultureelerfgoed.nl/Archis3/Zaakdocumenten/461/4612020/afm/
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:184470
Provenance
Creator Rondags, E.J.N. (RAAP Archeologisch Adviesbureau bv)
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau bv
Contributor Lipsch, M.; RAAP Archeologisch Adviesbureau bv
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format image/jpeg; dbf/xls, shp, mdb, pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.810 LON, 50.981 LAT)