Bureauonderzoek Daniëlsplein Gemeente Nijmegen. Project Dap1, Archeologische Berichten Nijmegen - Briefrapport 268

DOI

In opdracht van de gemeente Nijmegen is in juli 2018 door Bureau Leefomgevingskwaliteit, Archeologie van de gemeente Nijmegen (BLAN) een bureauonderzoek opgesteld voor het plangebied ‘Daniëlsplein’ (projectcode Dap1). De aanleiding voor onderhavig onderzoek vormt de geplande ontwikkeling van het plangebied. Het plangebied ligt op de Archeologische Beleidsadvieskaart Nijmegen in een waarde 1-gebied, dat wil zeggen, in een zone met een lage of onbekende archeologische verwachting. Voor deze gebieden geldt, dat indien bodemingrepen plaats gaan vinden in een plangebied met een oppervlakte van 2500 m2 of meer, er ten minste een archeologisch vooronderzoek zal moeten plaatsvinden. Voor het bureauonderzoek is een onderzoeksgebied afgebakend, waarbinnen alle archeologische waarden zijn geanalyseerd. Tevens zijn in het onderzoeksgebied de bodemopbouw en bodemverstoringen in beeld gebracht en is de historische situatie in kaart gebracht. Op basis van de bevindingen is een verwachtingsmodel en een advies opgesteld. Het bureauonderzoek resulteerde in een lage verwachting voor de archeologische perioden tot en met het neolithicum. Er waren in het onderzoeksgebied geen vondsten of vindplaatsen bekend uit deze perioden. Voor de bronstijd en ijzertijd is een lage tot middelhoge verwachting opgesteld. Uit het onderzoeksgebied is een vuurstenen sikkel uit de late bronstijd of vroege ijzertijd bekend en tijdens het uitgraven van een kelder is niet nader gedateerd laat-prehistorisch aardewerk aangetroffen. Hoewel tijdens het bureauonderzoek binnen het onderzoeksgebied geen prehistorische nederzettingssporen bekend waren, is uit recent onderzoek gebleken dat dergelijke nederzettingen niet beperkt blijven tot de hoog gelegen delen van de stuwwal en spoelzandwaaier in het oosten van Nijmegen. Voor de Romeinse tijd is uitgegaan van een middelhoge verwachting. Er zijn in het verleden in de omgeving vondsten gedaan die wijzen op de aanwezigheid van grafvelden en wegen uit de midden- en laat-Romeinse tijd. Voor de middeleeuwen en de nieuwe tijd is eveneens een middelhoge verwachting opgesteld. Aangezien het plangebied zich in het buitengebied van de twee voormalige dorpen Hees en Neerbosch bevond zijn er voornamelijk off-site sporen, percelerings- en landbewerkingssporen te verwachten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is in het onderzoeksgebied hoofdzakelijk in en rond de oude dorpskernen Hees en Neerbosch gevochten. Hierdoor kunnen enkele hieraan gerelateerde vondsten verwacht worden. Op grond van de verwachting en de aard van de geplande ontgravingen heeft het bureauonderzoek geleid tot het advies een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving, variant archeologische begeleiding uit te laten voeren om eventuele bedreigde archeologische resten ex-situ te documenteren en veilig te stellen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xva-y4v7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:127154
Provenance
Creator Kloosterman, R.P.J.;Kooten, M.Y. van
Publisher Gemeente Nijmegen
Contributor Gemeente Nijmegen
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Gemeente Nijmegen
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format mapinfo / tab;application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-01-29T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-05-15T11:59:59Z