Groot Wezenland GWE 10 Inventariserend veldonderzoek Archeologische Rapporten Zwolle 66

Aanleiding voor het Inventariserend Veldonderzoek is de nieuwbouw en uitbreiding van Parodontologie Praktijk Zwolle (PPZ).

Voorafgaand aan het Inventariserend Veldonderzoek zijn in totaal zeven onderzoeksvragen geformuleerd. Deze vragen hebben als leidraad voor het onderzoek gediend. In de proefput is een aantal sporen aangetroffen. Binnen deze sporen zijn duidelijk twee fasen te onderscheiden. De oudste fase bestaat uit een rechthoekige fundering van een bakstenen bijgebouw uit de 15de eeuw, de jongste fase heeft betrekking op de tuin en dateert hoofdzakelijk uit de 18de of het begin van de 19de eeuw. De sporen zijn over het algemeen goed bewaard gebleven en bevonden zich op een ophogingspakket van grijs kleiig zand. Onder dit ophogingspakket is een akkerlaag aangetroffen. In deze laag is kogelpotaardewerk en een vuursteenafslag gevonden. Deze vondsten wijzen op mogelijke bewoning en activiteit in de buurt van het onderzoeksgebied. Ook de ligging op een natuurlijke dekzandrug maakt prehistorische en middeleeuwse bewoning mogelijk. Deze bewoning ligt echter buiten het onderzoeksgebied. Het terrein kan daarom worden vrijgegeven voor de uitbreiding van de Parodontologie Praktijk Zwolle.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x8j-79px
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hg0u-db
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hg0u-db
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:49783
Provenance
Creator Archeologische Dienst Zwolle; Klomp, M.; Clevis, H.
Publisher SPA uitgevers
Contributor Archeologische Dienst Zwolle
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; mapinfo / mif en mid; excel / xls
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.097 LON, 52.508 LAT); 21G; GWE 10; Zwolle; Zwolle; Overijssel