Vijf kerkboeken

De uitgave betreft de digitale versie van vijf kerkboeken waarvan de titelpagina’s luiden:

  1. DE PSALMEN DAVIDS, ENDE ANDER LOFSANGHEN, WT DEN FRANCOYSCHEN DICHTE IN NEderlandschen ouerghesett, DOER PETRVM DATHENVM. Metgaeders den Christelicken Catechismo, Ceremonien ende Ghebeden. [...] HEYDELBERGH. M. D. LXVI. = Dathenus 1566

  2. De Psalmen Dauids, in Neder-duytschen dichte ghestelt: Midtsgaders de Compositien op-de Psalmen, ende de Christelijke Lidekens. Soo de Christelijke Gemeynten binnen Antwerpen ende Brussel (der Confessien van Ausborch toe-ghedaen sijnde) sijn ghebruykende. T’ HANTWERPEN, By Aernout s’Coninx. Anno 1583. Met Priuiligie. = Van Haecht 1583 [NB. In deze editie wordt de auteursnaam niet vermeld]

  3. HET BOECK DER PSALMEN. Wt der Hebreïsscher sprake in nederduytschen dichte, op de ghewoonlicke oude wijsen van singen, ouergeset. Mitsgaders de heylige schriftuerlicke lofsangen, uyt den ouden ende nieuwen Testamente by een getogen, ende oock in nederlantschen dichte, na der Hebreisscher ende Grieckscher waerheyt, Mit elck sijnen text van woirde te woirde daer tegen ouer, int duytsche gestelt, Doir Philips van Marnix, genaemt, van Sint Aldegonde. MIDDELBVRGH, By Richard Schilders, Drucker der Staten s’Landts van Zeelandt. 1591. Met toelatinge der voorsz Heeren. = Marnix 1591

  4. De CL. DAVIDS PSALMEN, Uyt de Hebreeusche, in de Nederlantsche tale, van woord tot woord, over-geset, ende met de Nieuwe Oversettinge des Bybels over-een-komende. Door Mr. I. de BRUNE, Secretaris van de Ed. Moghende Heeren Staeten, ’s Lands ende Graeflijckheyts van ZEELANDT. TOT MIDDELBURGH, By Zacharias ende Michiel Roman, Boeckvercoopers, woonende op den Burcht, inden vergulden Bybel, Anno 1644. Met Privilegie, voor 13. Iaren. = De Brune 1644

  5. HET BOEK DER PSALMEN, NEVENS DE GEZANGEN BIJ DE HERVORMDE KERK VAN NEDERLAND IN GEBRUIK; Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. MITSGADERS DE Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken. TE HAERLEM, Gedrukt by JOHANNES ENSCHEDE EN ZOONEN. 1774 = Het Boek der Psalmen 1773

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xwt-hz5e
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1lb-5zu
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1lb-5zu
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:38502
Provenance
Creator Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, N. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Beelen, H.
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Word 2003
Discipline Theology and Religion Studies
Spatial Coverage Heidelberg, Duitsland; Antwerpen, België; Middelburg, Nederland; Haarlem, Nederland