Ahornstraat, Nijmegen, gemeente Nijmegen: een bureauonderzoek Bureau voor Archeologie Rapport 335 Bureau voor Archeologie Rapport 335

DOI

De beoogde ingreep bestaat uit de sloop van de huidige bebouwing en de nieuwbouw van woningen. De nieuwbouw wordt tot circa 70 cm onder maaiveld gefundeerd. Er komen geen kelders onder de nieuwbouw. Vanwege de ligging van het plangebied op de flanken van een stuwwal kunnen in het plangebied resten voorkomen vanaf het Laat Paleolithicum. In de omgeving van het plangebied zijn nederzettingsresten uit de IJzertijd en de Romeinse tijd aangetroffen. In de nabije omgeving van het plangebied zijn resten van grafvelden en nederzettingen uit het Neolithicum tot en met de Romeinse tijd aangetroffen. Direct onder het maaiveld kunnen resten uit de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd voorkomen. Echter, gezien het ontbreken van aanwijzingen voor historische bebouwing op kaartmateriaal uit het begin van de 19e eeuw wordt de kans hierop klein geacht. Door de huidige bebouwing is het grootste deel van het plangebied verstoord. Ter plaatse van de kelders bedraagt de verstoring ongeveer 200 cm -mv. Ter plaatse van de niet onderkelderde delen van de bebouwing reikt de fundering tot ongeveer 130 cm -mv. De kans op intacte archeologische resten wordt gering geacht. Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zsp-wdm2
Related Identifier 10.17026/dans-xuh-v34n
Related Identifier 10.17026/dans-zvp-ebff
Related Identifier 10.17026/dans-xn7-xkjb
Related Identifier 10.17026/dans-z8j-v3nn
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:68531
Provenance
Creator Hanemaaijer, M
Publisher Bureau voor Archeologie
Contributor Bureau voor Archeologie;Boer, A. de
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Bureau voor Archeologie;Boer, A. de
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2016-08-16T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-03-06T11:59:59Z