Kaatsheuvel, Park Vossenberg Gemeente Loon op Zand, Kaatsheuvel Plangebied Park Vossenberg

In opdracht van Planpartners BV heeft BAAC een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Park Vossenberg te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand. De aanleiding voor het onderzoek is het plan om het zorgcentrum (Park Vossenberg) met woongedeelte en park her in te richten, waarbij een gerede kans bestaat dat archeologische waarden vernietigd zullen worden. Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek is in 2017 een archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd, waaruit is gebleken dat in het plangebied bewoningsresten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd kunnen voorkomen. Verspreid over het terrein zijn in boringen (begraven) enkeerdgronden aangetroffen met in de ondergrond dekzand en fluvioperiglaciale afzettingen. Op historische kaarten is aan de zuidoostzijde bebouwing zichtbaar. Tijdens het veldonderzoek zijn op het terrein zijn naast grootschalige verstoringen ook greppels aangetroffen. De greppels betreffen perceelsgrenzen waarvan de oriëntatie en ligging overeenkomt met perceelsgrenzen op de historische kaarten van 1832 en 1900. Als gekeken wordt naar de waarderingstabel van de vindplaats uit de nieuwe tijd dan bestaat er geen aanleiding om deze vindplaats te behouden. Het advies van BAAC is dan ook om het onderzoeksgebied vrij te geven voor toekomstige werkzaamheden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zpd-ctn2
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1s-yuw2
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:197955
Provenance
Creator Kooi, M (BAAC BV)
Publisher BAAC
Contributor Noord-Brabant; BAAC BV
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format geography markup language; jpg/jpeg file; pdf portable document format; zipfile
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.023 LON, 51.664 LAT); Noord-Brabant; Loon op Zand; Kaatsheuvel; Park Vossenberg; 44G (kaartblad)