Plangebied Esdoornstraat te Stadskanaal, proefsleuvenonderzoek

Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat de bodem in het noordwestelijke deel van het plangebied, ter hoogte van de aan te leggen gasleiding, diep verstoord is. In het zuidoostelijke deel van het plangebied is de top van het dekzand wel intact, en hier bevindt zich een vuursteenvindplaats met een beperkte omvang (8 à 10 m diameter). De gevonden vuursteenartefacten wijzen er op dat de vindplaats uit het Mesolithicum dateert. Er zijn geen antropogene sporen aangetroffen. De vindplaats is verstoord door de leidingsleuf van een bestaande gasleiding.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zpn-tmcr
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-s6vv-j3
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-s6vv-j3
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51969
Provenance
Creator Aalbersberg, G. (RAAP Archeologisch Adviesbureau BV)
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/msword; .doc; .TAB
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.934 LON, 53.006 LAT); 12H; Stadskanaal; Stadskanaal; Groningen