Archeologie op De Veenhuis 1 te Nijkerk Archeologie op De Veenhuis 1 te Nijkerk

DOI

Vanaf 8 tot 11 oktober 2018 is door ADC ArcheoProjecten op de locatie ”De Veenhuis te Nijkerk” archeologisch onderzoek verricht. Aanleiding voor het onderzoek was het slopen van bestaande bouw en het realiseren van nieuwbouw. Bureauonderzoek heeft aangetoond dat ter plaatse sprake was van een terp waarop nederzettingsresten verwacht konden worden. Een hoge verwachting voor nederzettingsresten vanaf de Late Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw) tot en met de Nieuwe tijd en een lage verwachting voor nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Volle Middeleeuwen. De mogelijk aanwezige resten kunnen worden verstoord door de geplande werkzaamheden. Op basis van deze informatie is besloten om een booronderzoek uit te voeren. Het booronderzoek heeft vastgesteld dat door vernatting in het Holoceen veen is ontstaan waarop in het onderzoeksgebied terplagen zijn aangetroffen. De verwachtingen op basis van het bureauonderzoek kwamen hiermee overeen en zijn dan ook gehandhaafd. Onder de recent gesloopte bebouwing zijn terplagen aangetroffen, maar alleen in het noordelijke deel van werkput 1.Het aangetroffen muurwerk behoorde tot twee verschillende gebouwen. Het jongste muurwerk behoorde tot de recent gesloopte boerderij en de oudere muren en een vloer behoorden tot bebouwing uit de18e - 19e eeuw. Een waterput die vermoedelijk is opgebouwd met veenplaggen dateert uit de 14e – 15e eeuw. Onder de gesloopte schuur zijn drie runderskeletten aangetroffen, waarvan één of twee runderen drachtig waren. De runderen zijn ontdaan van de huid, hoorns en onderpoten. Vermoedelijk dateren deze resten uit de 18e – 19e eeuw. De verwachtingen die op grond van het vooronderzoek zijn gesteld, zijn op basis van het huidige onderzoek bevestigd.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-29e-kvzc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:161641
Provenance
Creator Peters, M.
Publisher ADC ArcheoProjecten
Contributor ADC ArcheoProjecten;Gelderland
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact ADC ArcheoProjecten;Gelderland
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format mapinfo tab;ms access 2003;png;sql;pdf;ms word document 2003;xls;xml;docx;jpg;jpeg;ms word document 2007
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2020-07-10T11:59:59Z