Vianen Zijderveld Schoolstraat Dorpsweg Kadewerk. Archeologisch onderzoek aan de Schoolstraat en de Dorpsweg te Zijderveld

DOI

Aan de locatie Schoolstraat zijn enkele sporen aangetroffen die zijn ingegraven in een vegetatieniveau dat kan worden gedateerd vanaf de Vroege IJzertijd. De sporen zijn derhalve waarschijnlijk vanaf de Midden IJzertijd te dateren. Hiermee is een relatie met de jongste bewoningsfase van de nederzetting ten noorden van onderhavig onderzoek, niet waarschijnlijk. Op grond van de aangetroffen sporen is dus sprake van (prehistorische?) menselijke activiteit ten zuiden van het oudere nederzettingscluster. Bij het micromorfologisch onderzoek zijn in de top van de laklaag (vegetatieniveau) resten van laagjes houtkool aangetroffen die mogelijk wijzen op het seizoensmatig afbranden van de vegetatie. Dit is waarschijnlijk gedaan om de begrazingsomstandigheden te verbeteren. In hoeverre de sporen verband hebben met de landbouwactiviteit is vooralsnog onduidelijk. Voor de locatie Dorpsweg zijn op de vegetatiehorizont, die hier niet gedateerd kon worden, twee tot drie pakketten aangetroffen die aanvankelijk als ophogingspaketten geïnterpreteerd werden. Uit het micromorfologisch onderzoek blijkt echter dat het onderste pakket een natuurlijke oorsprong heeft. Er is hier sprake van oevervorming, Het is onduidelijk in hoeverre dit ook van toepassing is op de niet door middel van micromorfologie onderzochte locaties. Het vroegste niveau dateert op grond van het vondstmateriaal uit de periode 1350-1450. Het jongste pakket bevat vondstmateriaal vanaf de 16e eeuw en jonger. Bij het onderzoek is een greppel aangetroffen (put 5 spoor 1). Het gaat om een greppel die parallel was gelegen aan de Dorpsweg en mogelijk deel heeft uitgemaakt van een watergang. Uit het paleobotanisch onderzoek blijkt dat er ten tijde van de eerste ophoging/sedimentatiefase tussen 1350-1450 na Chr. mogelijk graan verbouwd werd. Verder blijkt uit de resultaten van het onderzoek dat er hop en hennep zijn verbouwd of verwerkt. Onder de vegetatiehorizont is een dun pakket waargenomen dat getuigd van een periode van crevasseactiviteit. Hieronder zijn oeverafzettingen van de Schoonrewoerdse stroom waargenomen. Met name voor de locatie Dorpsweg is het, door de relatief kleine bodemingrepen, niet goed mogelijk gebleken om inzicht te krijgen in de ruimtelijke situatie van de putten ten opzichte van de historisch bekende layout. Zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk geworden in hoeverre de putten waren aangelegd op de kade of juist in een waterloop. Op grond van het historisch kaartmateriaal zouden beide contexten moeten zijn aangesneden. Dit spreekt echter niet uit de onderzoeksresultaten. Hier is de bodemopbouw juist zeer overeenkomstig. Desalniettemin geven de onderzoeksresultaten enkele intrigerende aanwijzingen voor de ontwikkeling van de prehistorische bewoning in de omgeving van en voor de historische bewoning in de oude kern van Zijderveld.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xx4-raar
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:71136
Provenance
Creator Langeveld, M.C.M.
Publisher ADC ArcheoProjecten
Contributor Huizer, J.;Exaltus, R.;Kappel, K. van;ADC ArcheoProjecten;Asch, N. van
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Huizer, J.;Exaltus, R.;Kappel, K. van;ADC ArcheoProjecten;Asch, N. van;ArcheoPro
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/msword;access / mdb;mapinfo / tab;application/pdf;image/jpeg
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "," "," "}
Temporal Coverage Begin 2017-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-10-24T11:59:59Z